Kronika MNiSW 03/2010

 

Ra­da Mło­dych Na­ukow­ców

Więk­szy wpływ mło­dych uczo­nych

 

Wy­bit­ni mło­dzi na­ukow­cy bę­dą do­ra­dzać mi­ni­stro­wi. W lu­tym sze­fo­wa re­sor­tu na­uki i szkol­nic­twa wyż­sze­go prof. Bar­ba­ra Ku­dryc­ka po­wo­ła­ła do Ra­dy Mło­dych Na­ukow­ców ab­sol­wen­tów i pra­cow­ni­ków pre­sti­żo­wych ośrod­ków nau­ko­wych, au­to­rów prze­ło­mo­wych ba­dań. Ra­da bę­dzie opi­nio­wać pro­jek­ty ustaw i roz­po­rzą­dzeń, zy­sku­jąc re­al­ny wpływ na roz­strzy­gnię­cia le­gi­sla­cyj­ne.Po­mysł po­wo­ła­nia ra­dy zro­dził się pod­czas gru­dnio­we­go spo­tka­nia mi­ni­ster na­uki z przed­sta­wi­cie­la­mi Sto­wa­rzy­sze­nia Sty­pen­dy­stów „Po­li­ty­ki”, Klu­bu Sty­pen­dy­stów Za­gra­nicz­nych Fun­da­cji na rzecz Na­uki Pol­skiej, Klu­bu Sty­pen­dy­stek L’Oréal Pol­ska oraz Kra­jo­wej Re­pre­zen­ta­cji Dok­to­ran­tów. Wła­śnie te sto­wa­rzy­sze­nia wy­ty­po­wa­ły 21 człon­ków RMN. Jej prze­wod­ni­czą­cą zo­sta­ła dr Han­na Mam­zer z Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy­mi zaś: dr To­masz Za­la­siń­ski z Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go, dr hab. Ewa Jan­kow­ska z Aka­de­mii Me­dycz­nej we Wro­cła­wiu i dr Do­mi­nik An­to­no­wicz z Uni­wer­sy­te­tu Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka.Pod­czas uro­czy­ste­go wrę­cze­nia no­mi­na­cji mi­ni­ster na­uki prof. Bar­ba­ra Ku­dryc­ka pod­kre­śla­ła: – Bar­dzo za­le­ży nam na tym, aby mło­dzi na­ukow­cy mie­li wpływ na treść pra­wa, któ­re bę­dzie obo­wią­zy­wać w Pol­sce. Prio­ry­te­to­wym za­da­niem Ra­dy Mło­dych Na­ukow­ców bę­dzie więc opi­nio­wa­nie ak­tów praw­nych do­ty­czą­cych zmia­ny funk­cjo­no­wa­nia na­uki i szkol­nic­twa wyż­sze­go w wiel­kim pro­jek­cie sys­te­mo­wym, któ­ry obec­nie re­ali­zu­je­my. Mi­ni­ster wy­ra­zi­ła na­dzie­ję, że mło­dzi ba­da­cze, dok­to­rzy i dok­to­rzy ha­bi­li­to­wa­ni po­mo­gą w wy­pra­co­wy­wa­niu przej­rzy­stych re­guł przy­zna­wa­nia gran­tów, a tak­że bę­dą łącz­ni­kiem mię­dzy re­sor­tem a in­sty­tu­cja­mi na­uko­wy­mi. Prof. Ku­dryc­ka na­wią­za­ła rów­nież do nie­daw­ne­go od­kry­cia mło­dych pa­le­on­to­lo­gów: – Piotr Szrek i Grze­gorz Niedź­wiedz­ki do­ko­na­li waż­nej rze­czy, wpi­su­jąc się w co­ver sto­ry ty­go­dni­ka „Na­tu­re” nie tyl­ko dla­te­go, że po trzy­dzie­stu la­tach pierw­szy raz ktoś z Pol­ski mo­że się po­szczy­cić tak wy­so­kim po­zio­mem pu­bli­ka­cji. Waż­ne jest rów­nież prze­ła­ma­nie do­­tych­cza­so­wych stan­dar­dów my­śle­nia, że od­kryć o ta­kiej ran­dze mo­gą do­ko­ny­wać wy­łącz­nie pro­fe­so­ro­wie, że to pro­fe­su­ra ma pa­tent na prze­ło­mo­we od­kry­cia. Wie­rzę, że w rę­kach mło­dych na­ukow­ców jest ka­mień fi­lo­zo­ficz­ny, od któ­re­go bę­dzie za­le­żeć suk­ces zmian le­gi­sla­cyj­nych.Człon­ki­ni Ra­dy, dr Bar­ba­ra Fry­zeł z Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go, mó­wi: – Stwo­rze­nie sys­te­mu, któ­ry za­pew­niał­by od­po­wied­nie za­chę­ty przy­cią­ga­ją­ce do na­uki lu­dzi u pro­gu ka­rie­ry za­wo­do­wej, a jed­no­cze­śnie stwa­rzał­by wa­run­ki dla wy­pra­co­wy­wa­nia wy­ni­ków o zna­ko­mi­tej ja­ko­ści, zgod­nie z war­to­ścia­mi aka­de­mic­ki­mi, gdzie nie­za­leż­ność i obiek­ty­wizm ba­dań zaj­mu­ją miej­sce po­cze­sne, by­ło­by nie­wąt­pli­wie suk­ce­sem wszyst­kich za­an­ga­żo­wa­nych w two­rze­nie te­go sys­te­mu, łącz­nie z Ra­dą Mło­dych Nau­kow­ców.

An­na Kna­piń­ska

Skład Ra­dy Mło­dych Na­ukow­ców:
Dr Han­na Mam­zer (UAM) – prze­wod­ni­czą­ca; dr hab. Ewa Jan­kow­ska (AM, Wro­cław), dr To­masz Za­la­siń­ski (UWr), dr Do­mi­nik An­to­no­wicz (UMK) – wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy; dr hab. Ma­ciej Ba­nach (UM, Łódź), dr Mar­cin Bin­kow­ski (UŚ), dr Ar­tur Czu­pryn (IBD PAN), dr hab. An­drzej Dziem­bow­ski (IBiB PAN, UW), dr Bar­ba­ra Fry­zeł (UJ), dr hab. Piotr Gar­stec­ki (IChF PAN), dr Ka­ta­rzy­na Ki­ja­nia­-Pla­cek (UJ), dr hab. To­masz Klim­czuk (PG), Piotr Ko­za (PW), dr Woj­ciech Ku­le­sza (SWPS), dr Ka­ro­li­na Kurtz (ZUT), dr Do­mi­ni­ka No­wis (WUM), dr Krzysz­tof Piech (SGH), dr hab. Bar­tosz Po­wał­ka (ZUT), dr Kon­rad Rej­dak (UM, Lu­blin), dr hab. Mo­ni­ka Szcze­pa­niak (UKW) i dr Ju­sty­na Za­jąc (UW).

 

Eu­ro­pej­ski suk­ces AGH

Eu­ro­pej­ski In­sty­tut In­no­wa­cji i Tech­no­lo­gii w Bu­da­pesz­cie wy­brał trzy pierw­sze Wspól­no­ty Wie­dzy i In­no­wa­cji. Zaj­mą się zrów­no­wa­żo­ną ener­gią, zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi i tech­no­lo­gia­mi in­for­ma­tycz­ny­mi. W pro­jek­cie ener­ge­tycz­nym waż­ną ro­lę ode­gra kra­kow­ska Aka­de­mia Gór­ni­czo­−Hut­ni­cza wraz z part­ne­ra­mi.Know­led­ge and In­no­va­tion Com­mu­ni­ties (KIC) wy­ło­nio­no w dro­dze kon­kur­su spo­śród 20 naj­lep­szych pro­po­zy­cji. Ma­ją roz­po­cząć dzia­ła­nie w po­ło­wie bie­żą­ce­go ro­ku. Za­ło­że­niem przed­się­wzię­cia jest współ­pra­ca uni­wer­sy­te­tów, jed­no­stek ba­daw­czych, firm (np. ABB, Vat­ten­fal, Phi­lips), jed­no­stek ka­pi­ta­ło­wych, ban­ków, sa­mo­rzą­dów te­ry­to­rial­nych i agend rzą­do­wych. Zda­niem prze­wod­ni­czą­ce­go Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej Joségo Ma­nu­ela Bar­ro­so, wspól­no­ty ma­ją szan­sę stać się klu­czo­wy­mi miej­sca­mi dla stu­den­tów, na­ukow­ców i przed­się­bior­ców, któ­rzy chcą współ­dzia­łać w dzie­dzi­nach o istot­nym zna­cze­niu.Za pro­jekt KIC In­no­Ener­gy od­po­wia­da Karls­ru­he In­sti­tu­te of Tech­no­lo­gy, jed­na z fla­go­wych uczel­ni nie­miec­kich, któ­rej spe­cjal­no­ścią bę­dzie ener­gia z pa­liw che­micz­nych. Po­zo­sta­łe wę­zły (Co­lo­ca­tion Cen­tres, CC) mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­sor­cjum miesz­czą się w Bel­gii i Ho­lan­dii (in­te­li­gent­ne i efek­tyw­ne ener­ge­tycz­nie bu­dyn­ki i mia­sta), Hisz­pa­nii (od­na­wial­ne źró­dła ener­gii), Szwe­cji (sieć in­te­li­gent­na i ma­ga­zy­no­wa­nie ener­gii), do­li­nach al­pej­skich (zrów­no­wa­żo­na ener­gia nu­kle­ar­na) oraz w Pol­sce (czy­ste tech­no­lo­gie wę­glo­we).Pol­skim ko­or­dy­na­to­rem jest Aka­de­mia Gór­ni­czo­−Hut­ni­cza im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca z Kra­ko­wa. Jej part­ne­ra­mi – Po­li­tech­ni­ka Ślą­ska, Głów­ny In­sty­tut Gór­nic­twa i In­sty­tut Che­micz­nej Prze­rób­ki Wę­gla wraz z wie­lo­ma fir­ma­mi (Tau­ron, Za­kła­dy Azo­to­we w Kę­dzie­rzy­nie, Lo­tos, PGNiG) i uczel­nia­mi sto­wa­rzy­szo­ny­mi (m.in. Uni­wer­sy­te­tem Ja­giel­loń­skim). Po­la­cy chcą po­zy­ski­wać eko­lo­gicz­ną ener­gię z wę­gla, czy­li prze­twa­rzać „czar­ne zło­to” tak, by by­ło bar­dziej efek­tyw­ne. My­śli się np. o ma­ga­zy­no­wa­niu dwu­tlen­ku wę­gla wy­ła­pa­ne­go z elek­trow­ni i prze­ka­zy­wa­niu go do za­kła­dów che­micz­nych. Wszyst­ko po to, by zgod­nie z za­ło­że­nia­mi UE w cią­gu 10 lat ogra­ni­czyć emi­sję szko­dli­wych związ­ków o 20 proc.W 2010 ro­ku KIC In­no­Ener­gy chce wy­słać na sta­że do przed­się­biorstw 450 stu­den­tów, wpro­wa­dzić na ry­nek 25 no­wych pro­duk­tów, za­re­je­stro­wać 20 eu­ro­pej­skich pa­ten­tów, za­ło­żyć 15 spół­ek ty­pu start­−up i spin off oraz opu­bli­ko­wać 300 ar­ty­ku­łów nau­ko­wych. Pla­ny na naj­bliż­sze 4 la­ta to: 1500 ma­gi­strów i dok­to­rów, 65 pa­ten­tów, 50 spin­−of­fów i 90 sko­mer­cja­li­zo­wa­nych pro­duk­tów z ob­sza­ru tech­no­lo­gii ener­ge­tycz­nych.Prof. To­masz Szmuc, pro­rek­tor ds. na­uki AGH, wi­dzi mi­sję wspól­no­ty w pro­wa­dze­niu ba­dań na świa­to­wym po­zio­mie, ko­mer­cja­li­za­cji we współ­pra­cy z fir­ma­mi, a tak­że sil­nym po­wią­za­niu edu­ka­cji z prak­ty­ką. Krzysz­tof Ja­ło­siń­ski, pre­zes za­rzą­du kę­dzie­rzyń­skich Za­kła­dów Azo­to­wych, jed­nej z firm za­an­ga­żo­wa­nych w pro­jekt uwa­ża, że wspól­no­ty sta­no­wią so­lid­ny fun­da­ment pod roz­wój in­no­wa­cji.Pro­jekt po­trwa od 7 do 15 lat, z rocz­nym bu­dże­tem na po­zio­mie 120−150 mln eu­ro (1/4 środ­ków po­cho­dzi z EIT, resz­ta od udzia­łow­ców wspól­no­ty). AGH mo­że li­czyć na ok. 20 mln eu­ro co ro­ku. Do­dat­ko­wo Mi­ni­ster­stwo Na­uki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go za­de­kla­ro­wa­ło wspar­cie pol­skie­go wę­zła kwo­tą 3 mln eu­ro rocz­nie w la­tach 2010−13, co by­ło klu­czo­wym ele­men­tem w kon­kur­so­wych sta­ra­niach pol­skie­go kon­sor­cjum.W kli­ma­tycz­nej Wspól­no­cie Wie­dzy i In­no­wa­cji, ko­or­dy­no­wa­nej przez lon­dyń­ski Im­pe­rial Col­le­ge, udział weź­mie Wro­cław­skie Cen­trum Ba­dań EIT Plus. Ra­zem z eu­ro­pej­ski­mi ośrod­ka­mi na­uko­wy­mi i przed­się­bior­stwa­mi wro­cła­wia­nie zaj­mą się przy­czy­na­mi zmian kli­ma­tu, za­po­bie­ga­niem im i mi­ni­ma­li­zo­wa­niem nie­ko­rzyst­nych efek­tów.Do­ce­lo­wo EIT utwo­rzyć ma od 6 do 8 WWI. Uczel­nie, któ­re wej­dą w ich skład, bę­dą mo­gły opa­try­wać zna­kiem EIT dy­plo­my i upraw­nie­nia nada­wa­ne stu­den­tom.

AK

In­we­sty­cje i do­ta­cje

In­fra­struk­tu­ra dla dy­dak­ty­ki

Sześć pol­skich uczel­ni otrzy­ma­ło po­nad 250 mln zł na do­fi­nan­so­wa­nie bu­do­wy ośrod­ków dy­dak­tycz­nych. Pie­nią­dze po­cho­dzą z Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go In­fra­struk­tu­ra i Śro­do­wi­sko. Przy­zna­ło je Mi­ni­ster­stwo Na­uki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go.Wizualizacja budynku centrum dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej– Je­stem prze­ko­na­na, że tak ogrom­ne środ­ki tra­fia­ją we wła­ści­we rę­ce. Uczel­nie, któ­re dziś pod­pi­su­ją umo­wy, przed­sta­wi­ły w kon­kur­sie zna­ko­mi­te, no­wa­tor­skie pro­jek­ty, któ­re po­mo­gą w pod­no­sze­niu ja­ko­ści ba­dań nau­ko­wych i atrak­cyj­no­ści dy­dak­ty­ki – pod­kre­śli­ła prof. Bar­ba­ra Ku­dryc­ka, mi­ni­ster na­uki, pod­czas uro­czy­sto­ści, któ­ra od­by­ła się w sie­dzi­bie MNiSW.Umo­wy mię­dzy Ośrod­kiem Prze­twa­rza­nia In­for­ma­cji (in­sty­tu­cją wdra­ża­ją­cą) a be­ne­fi­cjen­ta­mi pod­pi­sa­no 27 stycz­nia br. Uczest­ni­czą­cy w spo­tka­niu Adam Zdzie­bło, pod­se­kre­tarz sta­nu w Mi­ni­ster­stwie Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go, przy­znał, że re­sort na­uki prze­wo­dzi w wy­dat­ko­wa­niu środ­ków z PO IŚ. – To ogrom­na za­słu­ga mi­ni­ster­stwa, że pie­nią­dze tak szyb­ko i spraw­nie tra­fia­ją do śro­do­wi­ska na­uko­we­go. La­da dzień kon­trak­ta­cja się­gnie stu pro­cent.Naj­więk­szą do­ta­cję – po­nad 87 mln zł – otrzy­ma­ła Po­li­tech­ni­ka Po­znań­ska, któ­ra za­mie­rza zbu­do­wać no­wo­cze­sne cen­trum me­cha­tro­ni­ki, bio­me­cha­ni­ki i na­no­in­ży­nie­rii. Prof. Adam Ham­rol, rek­tor PP, po­wie­dział, że pro­jekt speł­ni dwa ocze­ki­wa­nia – waż­ny dla rzą­du i re­sor­tu na­uki plan pro­mo­wa­nia kie­run­ków tech­nicz­nych, a tak­że ma­rze­nie uczel­ni, by zgro­ma­dzić w jed­nym kam­pu­sie wszyst­kie obiek­ty, w któ­rych na­ucza się che­mii.Za po­nad 42 mln zł Za­chod­nio­po­mor­ski Uni­wer­sy­tet Tech­no­lo­gicz­ny w Szcze­ci­nie chce stwo­rzyć ośro­dek na­no­tech­no­lo­gii. Z 72 la­bo­ra­to­riów in­for­ma­tycz­nych ko­rzy­stać bę­dą stu­den­ci i pra­cow­ni­cy m.in. fi­zy­ki tech­nicz­nej, in­ży­nie­rii ma­te­ria­ło­wej, bio­tech­no­lo­gii, ochro­ny śro­do­wi­ska i bu­dow­nic­twa. Zda­niem prof. Wło­dzi­mie­rza Kier­no­życ­kie­go, rek­to­ra ZUT, ko­lo­sal­ne zna­cze­nie ma in­ter­dy­scy­pli­nar­ny cha­rak­ter przed­się­wzię­cia, któ­re jest ko­lej­nym kro­kiem w kie­run­ku in­te­gra­cji mło­dej uczel­ni.W oce­nie me­ry­to­rycz­nej pierw­sze miej­sce na li­ście ran­kin­go­wej za­jął pro­jekt Po­li­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Za 40 mln zł uczel­nia roz­bu­du­je Wy­dział Elek­tro­ni­ki i Tech­nik In­for­ma­cyj­nych. Prof. Wło­dzi­mierz Kur­nik, rek­tor PW, wy­ja­śnił, że dzię­ki do­ta­cji po­wsta­nie bi­blio­te­ka tech­nicz­na, ser­we­row­nia, du­że au­dy­to­rium dla stu­den­tów i sieć spe­cja­li­stycz­nych la­bo­ra­to­riów dy­dak­tycz­nych.Prze­bu­do­wa obiek­tu nie­czyn­nej pral­ni szpi­ta­la kli­nicz­ne­go w Ka­to­wi­cach Li­go­cie z prze­zna­cze­niem na cen­trum dy­dak­ty­ki i sy­mu­la­cji Ślą­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go ma kosz­to­wać pra­wie 33,5 mln zł. Po­nie­waż sy­mu­la­to­ry po­zwa­la­ją nie­mal ide­al­nie od­twa­rzać re­al­ne sy­tu­acje, pla­ców­ka wy­zna­czy no­we stan­dar­dy na­ucza­nia przy­szłych le­ka­rzy, sta­jąc się eta­pem po­śred­nim mię­dzy me­dy­cy­ną przed­kli­nicz­ną i kli­nicz­ną, uwa­ża prof. Prze­my­sław Ja­ło­wiec­ki, pro­rek­tor ds. kli­nicz­nych.Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na im. J. Dą­brow­skie­go prze­zna­czy po­nad 25 mln zł na grun­tow­ną prze­bu­do­wę daw­nej żoł­nier­skiej sto­łów­ki. W no­wym kształ­cie bu­dy­nek wy­po­sa­żo­ny w la­bo­ra­to­ria po­słu­ży stu­den­tom me­cha­tro­ni­ki, lot­nic­twa i ko­smo­nau­ty­ki oraz in­ży­nie­rii bez­pie­czeń­stwa. Gen. dr hab. Zyg­munt Mier­czyk, ko­men­dant WAT, pod­kre­ślił, że uczel­nia chcia­ła­by być uni­wer­sy­te­tem trze­ciej ge­ne­ra­cji, w któ­rym ba­da­nia na­uko­we i wdro­że­nia są rów­nie waż­ne jak edu­ka­cja.Prof. An­drzej Zie­liń­ski, pro­rek­tor Po­li­tech­ni­ki Gdań­skiej ds. współ­pra­cy i pro­jek­tów mię­dzy­na­ro­do­wych, tłu­ma­czył: – Chce­my pod­no­sić atrak­cyj­ność stu­diów tech­nicz­nych i po­ka­zy­wać, że nie są one tak trud­ne, jak się wy­da­je. Je­go uczel­nia za 25 mln zł wy­po­sa­ży sa­le wy­kła­do­we w środ­ki au­dio­wi­zu­al­ne i zbu­du­je La­bo­ra­to­rium Za­nu­rzo­nej Wi­zu­ali­za­cji Prze­strzen­nej.

AK

Na­gro­dy Pre­ze­sa Ra­dy Mi­ni­strów

Pre­mier do­ce­nił

20 stycz­nia 2010 r. 44 na­ukow­ców i 5 ze­spo­łów ba­daw­czych ode­bra­ło Na­gro­dy Pre­ze­sa Ra­dy Mi­ni­strów za dzia­łal­ność na­uko­wą, na­uko­wo­−tech­nicz­ną, ar­ty­stycz­ną oraz roz­pra­wy dok­tor­skie i ha­bi­li­ta­cyj­ne za rok 2008. Do­nald Tusk, pre­mier RP, wy­róż­nił tak­że Grze­go­rza Niedź­wiedz­kie­go z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go i Pio­tra Szre­ka z Pań­stwo­we­go In­sty­tu­tu Geo­lo­gicz­ne­go (na fot.), któ­rzy od­kry­li w Gó­rach Świę­to­krzy­skich tro­py naj­star­szych zna­nych do­tych­czas lą­do­wych te­tra­po­dów. Ich od­kry­cie zmie­nia po­glą­dy na da­to­wa­nie po­ja­wie­nia się pierw­szych czwo­ro­no­gów ży­ją­cych na sta­łym lą­dzie.Na­gro­dy Pre­ze­sa Ra­dy Mi­ni­strów zo­sta­ły usta­no­wio­ne z ini­cja­ty­wy Pol­skiej Aka­de­mii Na­uk w 1994 ro­ku. Przy­zna­je je ze­spół 26 pro­fe­so­rów, pra­cu­ją­cy pod prze­wod­nic­twem ks. prof. An­drze­ja Szost­ka, fi­lo­zo­fa z Ka­to­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lu­bel­skie­go. Wy­so­kość na­gród na­le­ży do naj­wyż­szych w Pol­sce. Lau­re­aci na­gród za wy­bit­ny do­ro­bek oraz wy­bit­ne osią­gnię­cia na­uko­we lub ar­ty­stycz­ne otrzy­mu­ją po 112 500 zł. Ty­le sa­mo do­sta­je lau­re­at pierw­szej na­gro­dy za wy­bit­ne kra­jo­we osią­gnię­cia na­uko­wo­−tech­nicz­ne; w tej dzie­dzi­nie przy­zna­wa­ne są też dwie na­gro­dy dru­gie – po 90 tys. zł i dwie na­gro­dy trze­cie – po 67 500 zł. Na­gro­da za ha­bi­li­ta­cję to 45 tys. zł, a za dok­to­rat – po­ło­wa tej kwo­ty.Za wy­bit­ny do­ro­bek na­uko­wy na­gro­dzo­no: prof. Sta­ni­sła­wa Cze­kal­skie­go (UM, Po­znań), spe­cja­li­stę z za­kre­su ne­fro­lo­gii i dia­be­to­lo­gii, prof. Ja­na Gór­skie­go (UM, Bia­ły­stok), spe­cja­li­stę w dzie­dzi­nie re­gu­la­cji me­ta­bo­li­zmu mię­śni, prof. Ja­na Stre­laua (PAN, SWPS), znaw­cy tem­pe­ra­men­tu, au­to­ra mo­de­lu za­cho­wań zna­ne­go ja­ko „Stre­laua teo­ria tem­pe­ra­men­tu” oraz prof. Je­rze­go Waż­ne­go (In­sty­tut Tech­no­lo­gii Drew­na, Po­znań), twór­cy pol­skiej szko­ły ochro­ny drew­na.Za wy­bit­ne osią­gnię­cia na­uko­we pre­mier na­gro­dził: dr. hab. Zbi­gnie­wa Błoc­kie­go z In­sty­tu­tu Ma­te­ma­ty­ki UJ, prof. Bo­gu­sła­wa Bu­szew­skie­go, che­mi­ka z UMK, prof. To­ma­sza Ja­siń­skie­go, me­die­wi­stę z In­sty­tu­tu Hi­sto­rii UAM oraz prof. Ja­na Szo­pę­−Skór­kow­skie­go z UWr, twór­cę no­wej ge­ne­ra­cji ma­te­ria­łów użyt­ko­wych z ge­ne­tycz­nie mo­dy­fi­ko­wa­ne­go lnu.Pierw­szą na­gro­dę za wy­bit­ne kra­jo­we osią­gnię­cia na­uko­wo­−tech­nicz­ne otrzy­mał ze­spół z In­sty­tu­tu Na­wo­zów Sztucz­nych w Pu­ła­wach pod kie­row­nic­twem dr. Edwar­da Ro­ja za opra­co­wa­nie tech­no­lo­gii prze­twór­stwa chmie­lu z wy­ko­rzy­sta­niem eks­trak­cji nad­kry­tycz­nej. Dru­gie na­gro­dy przy­zna­no: ze­spo­ło­wi z AGH pod kie­run­kiem prof. Ta­de­usza Kny­cha za kon­cep­cję sie­ci trak­cyj­nej dla szyb­kiej ko­lei oraz prof. An­to­nie­mu Szu­ma­now­skie­mu z PW za pra­ce nad na­pę­da­mi hy­bry­do­wy­mi po­jaz­dów. Na­gro­dy trze­cie otrzy­ma­ły: ze­spół z WUM pod kie­run­kiem dr. hab. Ar­tu­ra Kwiat­kow­skie­go za re­ali­za­cję pro­gra­mu prze­cho­wy­wa­nia w hi­po­ter­mii ne­rek do prze­szcze­pów oraz ze­spół z PWr pod kie­run­kiem prof. Wa­cła­wa Kol­le­ka za kon­struk­cję pomp zę­ba­tych o za­zę­bie­niu ze­wnętrz­nym.Pre­mier na­gro­dził 9 au­to­rów roz­praw ha­bi­li­ta­cyj­nych i 27 au­to­rów dy­ser­ta­cji dok­tor­skich.Pod­czas uro­czy­sto­ści pre­mier Do­nald Tusk za­uwa­żył, że roz­wój kra­ju nie jest moż­li­wy bez na­kła­du in­te­lek­tu­al­ne­go i za­pew­nił, że środ­ki na ba­da­nia na­uko­we znaj­dą się na­wet w sy­tu­acji trud­no­ści bu­dże­to­wych pań­stwa.

PK