Odpowiedzialne zadania

Józef Lubacz


Rada Główna Szkolnictwa Wyższego rozpoczęła X kadencję swojej działalności. 7 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne Rady, na którym wybrano jej władze i organy. Zgodnie ze statutem Rady, do momentu wyboru przewodniczącego zebranie prowadził prof. Jerzy Błażejowski, przewodniczący Rady ubiegłej kadencji. Prof. Andrzej Hałas, przewodniczący Komisji Wyborczej, wręczył członkom Rady zaświadczenia potwierdzające wybór. Gratulacje członkom Rady złożyła Pani Minister Barbara Kudrycka.

Rada powierzyła mi funkcję przewodniczącego, co odbieram jako zaszczyt, ale przede wszystkim jako zobowiązanie. Kilka słów o sobie: od początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku jestem pracownikiem Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), kilkanaście lat kierowałem Zakładem Teleinformatyki i Telekomutacji, byłem dziekanem swojego macierzystego wydziału, a obecnie kieruję Instytutem Telekomunikacji. Moją specjalnością naukową jest teleinformatyka, od roku 1995 jestem profesorem tytularnym.

Na wiceprzewodniczących Rady wybrano prof. Jerzego Lisa z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. Jana Madeya z Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz przewodniczącego i wiceprzewodniczących, do Prezydium Rady weszli: dr inż. Andrzej Bartczak (Politechnika Łódzka), mgr inż. Piotr Koza (Krajowa Reprezentacja Doktorantów), prof. Paweł Lampe (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), dr Anna Potocka (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), prof. Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski w Katowicach) i Adam Ryś (Parlament Studentów RP).

Rada powołała komisje, a ich członkowie wybrali przewodniczących: prof. Edwarda Jezierskiego (Politechnika Łódzka) – Komisja Edukacji, prof. Jana Szambelańczyka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) – Komisja Ekonomiczna, dr. hab. Andrzeja Marszałka (Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy) – Komisja Nauki i Spraw Zagranicznych, prof. Barbarę Tuchańską (Uniwersytet Łódzki) – Komisja Organizacji i Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, dr hab. Ewę Bagińską (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Komisja Prawna, prof. Piotra Konderlę (Politechnika Wrocławska) – Komisja Uprawnień Akademickich.

W ubiegłej, czteroletniej kadencji Rady przyjęto ponad 700 dokumentów – uchwał, stanowisk i opinii dotyczących spraw różnego rodzaju i wagi, co jest świadectwem intensywności jej prac. Podsumowanie prac IX kadencji Rady zostanie przedstawione Czytelnikom przez prof. J. Błażejowskiego. W bieżącej kadencji przed Radą staną szczególnie ważne i odpowiedzialne zadania: włączenie się do debaty nad strategią rozwoju szkolnictwa wyższego, udział w projektowaniu i wdrażaniu Krajowych Ram Kwalifikacji oraz kontynuowanie dyskusji nad przyszłym umocowaniem, rolą i statusem Rady w związku z trwającymi pracami nad nowelizacją regulacji prawnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego.

Debatę nad strategią rozwoju szkolnictwa wyższego Rada rozpocznie na posiedzeniu plenarnym 11 lutego, na którym prof. Jerzy Woźnicki omówi środowiskowy projekt strategii, przedstawiony opinii publicznej w grudniu ubiegłego roku.

Przedstawiciele Rady zostali włączeni do zespołów ekspertów powołanych przez MNiSW do opracowania projektów efektów kształcenia dla ośmiu obszarów edukacyjnych szkolnictwa wyższego w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji. Prace ekspertów są koordynowane przez trzyosobowy zespół, w którym reprezentantem Rady jest prof. Edward Jezierski, przewodniczący Komisji Edukacji RG.

Na posiedzeniu plenarnym 7 stycznia Rada przedstawiła swoje stanowisko w związku z trwającą dyskusją nad ideą utworzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rada podtrzymała swoje stanowisko wyrażone w uchwale z 16 kwietnia 2009: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jeśli miałaby zostać utworzona, powinna być organem przedstawicielskim szkolnictwa wyższego i nauki pochodzącym z wyboru, a podstawowym jej zadaniem powinno być współdziałanie z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego i innymi organami władzy i administracji publicznej oraz instytucjami naukowymi i akademickimi w kształtowaniu polityki państwa w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki – rola Rady Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie powinna być ograniczona do wykonywania zadań o charakterze opiniodawczo−doradczym.

W tejże uchwale Rada zadeklarowała gotowość współdziałania z organami władzy i administracji publicznej oraz instytucjami naukowymi i akademickimi w wypracowaniu koncepcji umocowania, roli i statusu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, upoważniając mnie do podjęcia odpowiednich działań. W ślad za tym, w porozumieniu z prof. Kazimierzem Stępniem, przewodniczącym Rady Nauki, zaproponowałem zorganizowanie spotkania z udziałem prof. Katarzyny Chałasińskiej−Macukow, przewodniczącej KRASP, prof. Michała Kleibera, prezesa PAN, prof. Andrzeja Białasa, prezesa PAU, prof. Waldemara Tłokińskiego, przewodniczącego KRZaSP, prof. Leszka Rafalskiego, przewodniczącego RG JBR oraz prof. Zbigniewa Marciniaka, podsekretarza stanu w MNiSW. Spotkanie zaplanowano na pierwszą połowę lutego. O jego wynikach poinformuję w kolejnej notatce.