Uznawanie zagranicznych dyplomów i stopni

Hanna Reczulska


Możliwość swobodnego przemieszczania się w obrębie państw UE powoduje, że coraz więcej osób posiada dyplomy różnych zagranicznych szkół wyższych. Wbrew niektórym opiniom, nie utrudniają one zbytnio kontynuacji studiów czy podjęcia pracy w Polsce.

Kontynuacja kształcenia w Polsce

Posiadacz zagranicznego dyplomu (stopnia naukowego), który chce kontynuować kształcenie, bądź ubiegać się o otwarcie przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego w polskiej uczelni albo w placówce naukowej, w większości przypadków nie musi nostryfikować swoich dokumentów. Zapewniają to zarówno obowiązujące umowy międzynarodowe, jak również odpowiednie regulacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (DzU nr 37, poz. 255, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerwca 2005 w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (DzU nr 104, poz. 874, z późn. zm.).

Obecnie Polska ma podpisane umowy międzynarodowe z Austrią, Białorusią, Czechami, Francją, Libią, Litwą, Niemcami, Słowacją i Ukrainą. Na podstawie umów dyplomy i stopnie naukowe uzyskane w jednym z wymienionych państw dają ich posiadaczom prawo do kontynuacji kształcenia na takim samym poziomie, jak w kraju wydania. W przypadku braku umów, uznanie dyplomu lub stopnia naukowego w celu kontynuacji kształcenia lub ubiegania się o stopień naukowy w Polsce następuje na podstawie rozporządzeń o nostryfikacji.

Osoba, która zamierza kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia albo studiach podyplomowych, może zostać zwolniona z konieczności nostryfikacji dyplomu. O zwolnieniu decyduje rada jednostki organizacyjnej, w której posiadacz zagranicznego dyplomu chce rozpocząć studia.

Z możliwości zwolnienia z postępowania nostryfikacyjnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia, studia doktoranckie lub wszczęcie przewodu doktorskiego mogą skorzystać osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych wydany przez uprawnioną instytucję działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa – strony Konwencji Lizbońskiej, który daje uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w tym państwie. (...)

Pełny tekst w wydaniu drukowanym.
Hanna Reczulska jest naczelnikiem Wydziału Uznawalności Wykształcenia, Departament Obsługi Programów Międzynarodowych i Uznawalności Wykształcenia MNiSW.