Nierychliwie, ale sprawiedliwie!

Marek Wroński


Sprawa, którą opisuję, jest kolejnym – tym razem bardzo pozytywnym – „kamieniem milowym” w historii orzeczeń dyscyplinarnych w naszym kraju. 11 września 2009 Zespół Orzekający Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w składzie: prof. Marek Kalinowski (przewodniczący), prof. Zofia Mocarska Tyc, dr hab. Małgorzata Świderska, dr hab. Sławomir Wyszomirski oraz studentka prawa Ewelina Dłużyńska, orzekł ukaranie dr. Jakuba Wójcika 10-letnim zakazem wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego z powodu dokonania plagiatu dwóch prac naukowych.

Orzeczenie jest nieprawomocne, dlatego dr Wójcik jest jeszcze formalnie adiunktem w Katedrze Filologii Angielskiej UMK (zawieszonym w pełnieniu obowiązków przez rektora uczelni z dniem 11 maja 2009) oraz pełnoprawnym dziekanem Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu (rektor: prof. Andrzej Sitarski). Pierwszy plagiat ujrzał światło dzienne na początku 2008 r. w związku z maszynopisem We Write, Therefore We Are: the Regeneration of Canadian Native American Through Literature, przesłanym do publikacji we franko i anglojęzycznym czasopiśmie „InterCanadiana” Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich. Podczas procesu recenzyjnego, dr Agnieszka Rzepa z UAM w Poznaniu odkryła, że liczne akapity przepisano z artykułu prof. Armanda Ruffo (English Department, Carlton University, Ottawa) Why Native Literature, zamieszczonego w tomie 21 czasopisma „American Indian Quartely” z 1997 r.

Kiedy o nierzetelności powiadomiono Katedrę Filologii Angielskiej UMK, dr Wójcik w liście e mailowym z 18 marca 2008 do swego bezpośredniego szefa, prof. Jacka Fabiszaka, przyznał się do plagiatu. To w katedrze pociągnęło za sobą zbadanie drugiego artykułu A Binocular Vision: the Concept of the Frontier and the West in the Canadian and American Imagination, opublikowanego w książce The Mosaics of Words – Essays on the American and Canadian Literary Imagination in Memory of Professor Nancy Burke, wydanej przez Uniwersytet Warszawski w 2006 r. (red. Agata Preiss Smith, Ewa Łuczak, Marek Paryż). Praca okazała się plagiatem artykułu Northern Vision: Frontiers and the West in the Canadian and American Imagination profesora historii kultury Williama H. Katerberga (Calvin College, Grand Rapids, Michigan, USA), opublikowanego w czasopiśmie „American Review of Canadian Studies”, tom 33 z 2003 r.

Ówczesny dziekan, prof. Czesław Łapicz, 4 kwietnia powiadomił prof. Andrzeja Jamiołkowskiego, wówczas rektora, który 22 kwietnia 2008 przekazał dokumentację sprawy ówczesnemu rzecznikowi dyscyplinarnemu, prof. Andrzejowi Markowi. Ten 9 maja 2008 wszczął postępowanie wyjaśniające, przesłuchując 19 maja dr. Wójcika jako obwinionego. Postępowania nie ukończono do 31 sierpnia 2008, tzn. do momentu, kiedy upłynęła kadencja rzecznika, która automatycznie kończy się z kadencją rektora, który go powołał.

Nowy rzecznik dyscyplinarny, prof. dr hab. Andrzej Adamski, powołany na przełomie października i listopada 2008 przez nowego rektora, prof. Andrzeja Radzimińskiego, musiał rozpocząć postępowanie wyjaśniające od nowa. Przy okazji stwierdził, że własny wkład pracy dr. Wójcika do obu artykułów nie przekracza 15 proc. tekstu. Jest to o tyle zadziwiające, że Jakub Wójcik powszechnie jest uważany za zdolnego anglistę, lubianego i cenionego przez studentów, który mocno był zainteresowany kulturą i literaturą kanadyjską. Z tego powodu działał aktywnie w Polskim Towarzystwie Badań Kanadyjskich, gdzie w kadencji 2001-04 był skarbnikiem. (...)

Pełny tekst w wydaniu drukowanym.
Marekwro@gmail.com