Bez uzasadnienia

Marek Wroński


W swoim cyklu „Z Archiwum Nieuczciwości Naukowej” przedstawiam jedynie własne poglądy i opinie oparte na faktach, ustalonych najczęściej na podstawie dokumentów urzędowych. Fakty podane w artykule Klonowanie słabeuszy. Fabryka stopni pochodzą z dokumentów Biura Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, które jako dziennikarz uzyskałem na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z prof. Krzysztofem Jajugą nie miałem w tej sprawie żadnego kontaktu, a dowiedziałem się o niej z interpelacji poselskiej.

Kontrole CK stwierdziły, że Instytut Badawczo−Rozwojowy Orgmasz nie spełniał ustawowych wymogów stawianych jednostkom organizacyjnym ubiegającym się o uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Przyczyną cofnięcia uprawnień były: niski poziom naukowy, brak własnej kadry naukowej oraz nieprzestrzeganie procedury przeprowadzonych przewodów o nadanie stopni naukowych.

Zdaniem CK, w swojej działalności Orgmasz zajmuje się jedynie nadawaniem stopni naukowych, co jest de facto działalnością gospodarczą. Do takiego samego wniosku doszedł Urząd Skarbowy, który nałożył na instytut obowiązek odprowadzania 22 proc. podatku VAT (patrz: wyrok WSA w tej sprawie z 10 czerwca 2008, sygn. III SA/Wa 576/08).

Twierdzenia, że Orgmasz gwarantuje najwyższe standardy wykonywania prac naukowo−badawczych oraz że kandydaci na doktorów, docentów i profesorów mają dostęp do najwybitniejszych specjalistów, nie znajduje merytorycznego uzasadnienia.

W opinii CK, „związek samodzielnych pracowników naukowych wchodzący do tzw. minimum kadrowego Instytutu Orgmasz jest osobliwy, niespotykany w innych placówkach naukowych i nie gwarantuje możliwości zaangażowania wymaganego w głównym miejscu zatrudnienia. Wszyscy (bądź prawie wszyscy) pracownicy wchodzący w skład minimum kadrowego mają jeszcze poza instytutem, dodatkowe miejsca pracy, gdzie kierują zakładami, katedrami czy innymi jednostkami, tam prowadząc badania i zajęcia dydaktyczne i będąc członkami rad naukowych. Ich zaangażowanie w Instytucie Orgmasz koncentruje się wyłącznie na uczestniczeniu w posiedzeniach Rady Naukowej zatwierdzającej stopnie naukowe doktora, doktora habilitowanego oraz profesora”. Dlatego, według CK, dotychczasowe działanie instytutu można w pełni uznać za prowadzone z rażącym naruszeniem prawa i na szkodę interesu publicznego.

Na podstawie tych ustaleń Prezydium CK 24 września 2007 r. cofnęło Orgmaszowi prawo do nadawania stopni naukowych. Decyzja ta nieprawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 15 grudnia 2008 została uchylona i zwrócona do ponownego rozpatrzenia. (...)

Pełny tekst w wydaniu drukowanym.
Marekwro@gmail.com