Po zgromadzeniu

Katarzyna Chałasińska−Macukow


W dniach 4−6 grudnia w jak zwykle gościnnej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyło się pierwsze w bieżącej kadencji posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP. Postanowiliśmy przeprowadzić je w nieco zmienionej formule. Wybraliśmy kilka spośród wielu istotnych spraw dotyczących szkolnictwa wyższego i uczyniliśmy je tematami wiodącymi poszczególnych sesji obrad. Nie było przy tym naszą intencją podejmowanie uchwał czy zajmowanie oficjalnego stanowiska w rozpatrywanych sprawach. Chcieliśmy raczej stworzyć okazję do szerokiej dyskusji, w której mieliśmy szansę wysłuchania głosu większej liczby rektorów, reprezentujących pełne spektrum uczelni członkowskich i stowarzyszonych Konferencji.

Pierwszą sesję poświęciliśmy strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. Przypomnijmy, że już we wrześniu, w pierwszej uchwale podjętej w tej kadencji, wskazaliśmy na pilną potrzebę opracowania takiej strategii i zaproponowaliśmy, aby przygotowanie jej projektu powierzyć zespołowi działającemu w ramach Fundacji Rektorów Polskich. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy więc wystąpienia prezesa Fundacji prof. Jerzego Woźnickiego, który przedstawił złożony kontekst, założenia oraz zakładaną formułę prac nad strategią. Ustosunkowując się do tej prezentacji, minister Barbara Kudrycka poinformowała o zamiarze ogłoszenia przetargu na opracowanie strategii jako projektu zamawianego w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedstawiona przez Waldemara Siwińskiego prezentacja Od rankingu do mappingu: Trendy rozwojowe rankingów szkół wyższych na świecie, w Europie i w Polsce, stanowiła wprowadzenie do kolejnej sesji, poświęconej dyskusji na temat rankingów. Dyskusja taka toczy się obecnie w wielu krajach, na forum organizacji międzynarodowych, m.in. European University Association, a nawet w Komisji Europejskiej. Jest ona pochodną stale zwiększającej się liczby krajowych i międzynarodowych rankingów klasyfikujących uczelnie i programy studiów, a także wzrastającego zainteresowania rankingami wśród studentów, kandydatów na studia, jak również polityków i szerokiej opinii publicznej. Problem leży w tym, że to zainteresowanie nie idzie w parze z jakością publikowanych rankingów. Ponadto, zróżnicowane i nie zawsze jasne kryteria, przyjęte przy ich tworzeniu, utrudniają właściwą interpretację publikowanych list rankingowych. W tej sytuacji właściwą strategią działania uczelni wydaje się konsekwentna realizacja celów określonych w misji, monitorowana przy użyciu wskaźników wkomponowanych w wewnętrzny system zapewniania jakości, nie zaś doraźne inicjatywy zmierzające do poprawy pozycji w najbardziej popularnych w danym okresie rankingach.

Trzecia sesja obrad poświęcona była sprawom międzynarodowym. Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektor Karol Musioł, przedstawiając propozycje działań KRASP w tym obszarze, za najważniejsze nasze zadanie uznał podjęcie starań o utworzenie agencji promującej polskie szkolnictwo wyższe za granicą. Utworzenie i sprawne funkcjonowanie takiej agencji wymaga współdziałania kilku resortów, dlatego w trakcie dyskusji zaproponowano m.in., aby wystąpić z wnioskiem w tej sprawie do rządu. Inne ważne zadania KRASP to dokonanie oceny funkcjonowania projektu Study in Poland i opracowanie planów jego realizacji w kolejnych latach, a także przygotowanie propozycji dalszych działań w zakresie internacjonalizacji studiów w polskich uczelniach, w tym opracowanie modelu współpracy pomiędzy uczelniami skupionymi w poszczególnych ośrodkach akademickich.

Kolejna sesja obrad poświęcona była wybranym sprawom z obszaru kształcenia. Poinformowałam zebranych o powołaniu zespołu ekspertów pod przewodnictwem prof. Stanisława Chwirota, którego zadaniem jest m.in. przedstawienie wizji funkcjonowania akredytacji środowiskowej, realizowanej dotychczas pod patronatem Komisji Akredytacyjnej − Zespołu Bolońskiego KRASP, zwłaszcza w kontekście udziału KRASP w procesie konsultowania i wdrażania krajowej struktury kwalifikacji. W dyskusji, która wywiązała się po przedstawieniu wstępnych wyników prac zespołu, podniesiono m.in. kwestię „firmowania” dyplomów ukończenia studiów wyższych (dyplomy państwowe czy uczelniane?).

W ostatniej sesji zaplanowaliśmy dyskusję na temat naszych spraw wewnętrznych. W rzeczywistości przebiegała ona „na sportowo”. W związku z 100. rocznicą utworzenia Akademickiego Związku Sportowego sekretarz generalny AZS Bartłomiej Korpak przedstawił prezentację na temat historii i osiągnięć związku. Następnie wręczył pamiątkowe wyróżnienia rektorom uczelni, które zajęły czołowe lokaty w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych 2007/08, a także rektorom uczelni, w których studiowali złoci medaliści Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.

Będziemy zbierać opinie, czy nieco eksperymentalny sposób prowadzenia obrad zyskał uznanie uczestników posiedzenia. Mamy jeszcze sporo czasu w tej kadencji, aby wypracować najlepszy model organizacji naszych posiedzeń, zapewniający równowagę między przekazywaniem informacji, prowadzeniem debat i dyskusji oraz podejmowaniem adresowanych do organów władzy oraz społeczności akademickiej uchwał i przyjmowaniem stanowisk w ważnych sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki.