Jak upowszechniamy naukę?

Popularyzacją własnych prac badawczych zajęli się także młodzi naukowcy, laureaci naszego konkursu „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”.


Nr 1

– Artur Wolski, Barbarzyńcy są w nas

O badaniach prof. Karola Modzelewskiego, laureata Nagrody FNP, nad historią powstawania tożsamości europejskiej

– Halina Bykowska, Wynalazek za milion dolarów

O Januszu Liberkowskim, polskim inżynierze−wynalazcy, który odniósł sukces za oceanem

Nr 2

– Mariusz Karwowski, Językoznawca uniwersalny

Prace prof. Stanisława Dubisza z Uniwersytetu Warszawskiego nad „Glossariuszem staropolskim”

Nr 3

Niebo na całe życie

– rozmowa Magdaleny Bajer z dr. Igorem Soszyńskim, astronomem z Uniwersytetu Warszawskiego

Nr 4

– Halina Bykowska, Szare komórki na wolności

Sztuczna krtań i inne dokonania pracowników Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej

Nr 5

– Piotr Kieraciński, Zagłębie wynalazców

Osiągnięcia Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie

Prawda tworzy się między ludźmi

– rozmowa Joli Workowskiej z prof. Jerzym Jarzębskim, literaturoznawcą z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nr 6

– Mariusz Karwowski, Zapamiętać i zrozumieć

Sprawność intelektualna ludzi starszych w badaniach prof. Grzegorza Sędka, dyrektora Instytutu Psychologii Społecznej w warszawskiej SWPS.

– Artur Wolski, Fizyka objaśnia świat

O Europejskim Towarzystwie Fizycznym i jego nowym prezesie prof. Macieju Kolwasie

Nr 7−8

– Mariusz Karwowski, Błysk inny niż wszystkie

Sukces polskich fizyków z Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu „Pi of the Sky”

– Halina Bykowska, Komputerowy gigant

Najszybciej liczący komputer w Polsce w gmachu Politechniki Gdańskiej

– Piotr Kieraciński, Czarna skrzynka w lokomotywie

Nowoczesne tachografy z Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów

Nr 9

– Mariusz Karwowski, Uzdrawiająca moc roślin

Badania prof. Kazimierza Głowniaka w Katedrze Farmakognozji lubelskiego Uniwersytetu Medycznego

Wodór tańczy w komputerze

– rozmowa Magdaleny Bajer z prof. Andrzejem L. Sobolewskim, fizykiem z Instytutu Fizyki PAN

Nr 10

– Małgorzata Nowina−Konopka, U progu nowej ery

Wkład Polaków w budowę Large Hadron Collider w CERN

– Halina Bykowska, Geny bez tajemnic

O Marcinie Skrzypskim z Kliniki Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdańsku, laureacie nagrody Merit Award

Mam dużo szczęścia

– rozmowa Magdaleny Bajer z dr Natalią Letki, socjologiem polityki z Collegium Civitas

Nr 11

– Mariusz Karwowski, Powrót tura

Jak poznańscy uczeni z Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytutu Genetyki Człowieka PAN próbują odtworzyć losy nieistniejącego już gatunku zwierzęcia.

– Artur Wolski, Fenomen życia i zachowania gatunku

Badania w Instytucie Ochrony Przyrody PAN

Nr 12

– Mariusz Karwowski, Badania wyjątkowo aromatyczne

Osiągnięcia uczonych z Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki UMK w Toruniu

Muzykologia musi odświeżyć język

– rozmowa Grzegorza Filipa z Danielem Cichym, muzykologiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego

– Artur Wolski, Nauka XXI wieku

Badania laureatów Nagród FNP: prof. Andrzeja Jajszczyka z krakowskiej Akademii Górniczo−Hutniczej, prof. Ryszarda Horodeckiego, fizyka z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Jacka Oleksyna z Instytutu Dendrologii PAN i prof. Stanisława Mossakowskiego z Instytutu Sztuki PAN

Nr 2

– Sławomir Boncel, Nanorurki w kremie

O tworzeniu kompozytów z nanorurek węglowych pisze technolog chemii organicznej, doktorant na Wydziale Chemii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Nr 3

– Beata Czyż, Zostać czy odejść? Dylematy ptasich rodziców

O zachowaniach ptaków pisze ekolog, asystentka w Zakładzie Ekologii Ptaków Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nr 4

– Monika Słupecka, Życiodajny pokarm

O problematyce rozwoju przewodu pokarmowego u nowo narodzonych zwierząt opowiada biolog z Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN w Jabłonnie.

Nr 5

– Adam Kuzdraliński, Toksyczny świat grzybów

Badania nad mykotoksynami relacjonuje biotechnolog, doktorant w Katedrze Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Nr 6

– Joanna Mroczkowska, Kryzysowe narzeczone

Badania matrymonialnych porwań młodych kobiet w Kirgistanie przedstawia doktorantka w Instytucie Slawistyki PAN.

Nr 7−8

– Małgorzata Szafarska, Pazerność nie popłaca

O zastosowaniach elektroforezy kapilarnej w badaniach dokumentów drukowanych pisze doktorantka Wydziału Chemii UJ.

Nr 9

– Iwona Grzelczak−Miłoś, Gmerki – znaki mieszczańskie

Autorka, historyk, doktorantka w Zakładzie Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii UAM, bada znaki mieszczan poznańskich, gdańskich, toruńskich.

(fig)