Cytowalność akademików

Andrzej Pilc


Współczynnik (indeks) Hirscha (H), przedstawiony niedawno przez amerykańskiego fizyka J.E. Hirscha w PNAS (2005, 102, 16569−72), jest przydatny nie tylko do określania klasy naukowej badaczy w wielu różnych dyscyplinach nauki (np. H > 15 ma być rekomendacją do zatrudnienia amerykańskiego badacza na etacie „pełnego profesora”). Praca Hirscha była szerzej opisana w „Forum Akademickim” w artykule Pawła Misiaka (2005, 9, 57−9). Współczynnik H równy jest liczbie publikacji cytowanych co najmniej h razy. H = 20 oznacza, że 20. z kolei publikacja badacza, jeżeli uszeregowane były one w kolejności uzyskanych cytowań, cytowana była nie mniej niż 20 razy. Współczynnik nadaje się do porównywania nie tylko pojedynczych naukowców, ale porównywania jakości pracy instytucji naukowych czy ośrodków naukowych w poszczególnych miastach czy całych krajach. Co ważne, szybkość jego wyznaczenia jest mierzona w sekundach.

Tutaj przedstawię dane na temat publikacji wchodzących w skład współczynnika H prac powstałych w PAN w okresie od stycznia 2000 do lipca 2007. Poszukiwania przeprowadzono korzystając z bazy ISI Web of Knowledge. W tym czasie pojawiło się 18 506 publikacji z odniesieniem do PAN, tym samym instytucja ta znajduje się na pierwszym miejscu w kraju pod względem publikacji, na drugim jest Uniwersytet Jagielloński – 7619 prac, na trzecim Uniwersytet Warszawski – 6205 publikacji. Instytucje PAN opublikowały w tym okresie: 6407 prac w dziedzinach nauk biologiczno−medycznych, cytowanych 25 892 razy, o współczynniku H = 42; 6063 prace z nauk fizycznych, cytowanych 24 266 razy, o współczynniku H = 43; 4736 prac z zakresu nauk chemicznych, cytowanych 18 717 razy, o współczynniku H = 35 oraz ok. 2000 prac z innych dziedzin nauki. Współczynnik H publikacji całej PAN wynosi 61 (co oznacza, że 61. z kolei publikacja uzyskała co najmniej 61 cytowań) i jest prawdopodobnie najwyższy spośród instytucji naukowych w Polsce (np. indeks ten w przypadku UJ wynosi 57, a UW – 58). W tym opracowaniu zostanie przedstawiona lista tych publikacji, opracowana pod kątem dziedzin nauki, instytucji, w których powstały, geografii powstawania tych prac oraz badaczy, którzy opublikowali ich najwięcej.

Najwięcej prac dotyczy biologii i medycyny – 37; 16 prac dotyczy fizyki, a 10 chemii (niektóre zaliczane są do więcej niż jednej dziedziny nauki). Najwięcej prac wchodzących w skład indeksu H opublikował Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Warszawie (15, co stanowi 25 proc. całości, choć kilka z nich dotyczy zagadnień biologii). Istnieje problem z Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie. Jest to Instytut PAN od kilku lat i prace opublikowane w tym okresie nie wchodzą jeszcze do indeksu H. Natomiast jako instytut resortowy opublikował w tym czasie ok. 20 prac cytowanych od ponad 200 do 62 razy, które niewątpliwie weszłyby w skład tego indeksu. Jednak w tym opracowaniu publikacje pominięto ze względów formalnych. Kolejne miejsce zajmuje Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie oraz CBMiM w Łodzi, jak również Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego w Warszawie (po 5 publikacji). Instytut Farmakologii PAN w Krakowie oraz Instytut Chemii Bioorganicznej w Poznaniu mają po 4 publikacje. Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego oraz Instytut Chemii Organicznej, obydwa z Warszawy, po 3 publikacje, po dwie prace mają: Instytut Fizyki Molekularnej w Poznaniu, Centrum Fizyki Teoretycznej w Warszawie, Instytut Dendrologii w Kórniku oraz Instytut Chemii Fizycznej w Warszawie. Po jednej pracy umieściły na liście: Instytut Niskich Temperatur we Wrocławiu, Instytut Genetyki w Poznaniu, Instytut Wysokich Ciśnień w Warszawie, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu, Instytut Paleobiologii w Warszawie, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności w Olsztynie, Instytut Oceanologii w Sopocie oraz Instytut Genetyki i Badania Zwierząt w Jastrzębcu.

Niektóre publikacje powstały we współpracy z uczelniami i instytutami resortowymi, ale tutaj analizowano jedynie udział PAN. Geograficznie: dominuje Warszawa – 38 prac; 7 powstało w Poznaniu, po 5 w Krakowie i Łodzi, 2 w Kórniku, po 1 w Jastrzębcu, Olsztynie, Sopocie, Wrocławiu i Zabrzu.

Naukowcy, którzy opublikowali najwięcej takich prac, to: Tomasz Dietl z Instytutu Fizyki w Warszawie – 4 publikacje; po 3 prace mają: Marek Cieplak i Andrzej L. Sobolewski z Instytutu Fizyki PAN. Po 2 publikacje mają: Ewa Chojnacka−Wójcik, Aleksandra Kłodzińska, Agnieszka Pałucha, Andrzej Pilc i Ewa Tatarczyńska z Instytutu Farmakologii w Krakowie, Karol Grela z Instytutu Chemii Organicznej w Warszawie, Irena Hausmanowa−Petrusewicz z Instytutu Med. Doświadczalnej i Klinicznej im. Mossakowskiego, Leszek Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, Jacek Oleksyn z Instytutu Dendrologii w Kórniku oraz David Shugar z Instytutu Biochemii i Biofizyki w Warszawie. Niektórych nazwisk powtarzających się kilkakrotnie nie byłem w stanie zweryfikować korzystając z informatora nauki oraz Internetu.

57 proc. prac powstało przy znaczącym lub dominującym (ponad 50 proc.) udziale partnerów zagranicznych. Autorzy krajowi (nazwiska tłustym drukiem) dominują (60−100 proc. udziału) w 26 publikacjach. Lista publikacji zamieszczona jest poniżej, w kolejności cytowań, których liczba jest wytłuszczona i znajduje się na końcu danych dotyczących publikacji. Słowo Multi na końcu oznacza prace, które powstały w bardzo wielu ośrodkach, przy udziale bardzo wielu autorów. Bibliografia takiej pracy sprowadza się do nazwiska pierwszego autora i nazwisk autorów polskich, jak również nazw krajowych instytucji naukowych.

Spis prac powstałych w instytucjach PAN i wchodzących w skład indeksu H tej instytucji, opublikowanych od stycznia 2000 do lipca 2007

1. Dietl, T., Ohno, H., and Matsukura, F., Hole−mediated ferromagnetism in tetrahedrally coordinated semiconductors, „Physical Review B”, 6319 (2001). Tohoku Univ, Res Inst Elect Commun, Lab Elect Intelligent Syst, Sendai, Miyagi 9808577, Japan, Polish Acad Sci, Coll Sci, Warsaw, Poland, Polish Acad Sci, Inst Phys, Warsaw, Poland, 477.

2. Hillier, L.W., Kierzek, A.M., Flicek, P., Sequence and comparative analysis of the chicken genome provide unique perspectives on vertebrate evolution, „Nature”, 432 (2004) 695−716. Washington Univ, Sch Med, Genome Sequencing Ctr, Polish Acad Sci, Inst Biochem & Biophys, Lab Syst Biol, Warsaw, Poland, J Wilson, RK, Washington Univ, Sch Med, St Louis, USA, 355−Multi.

3. Dietl, T., Ferromagnetic semiconductors, „Semiconductor Science and Technology”, 17 (2002) 377−392, Polish Acad Sci, Inst Phys, Warsaw, Poland, 231.

4. Grabowski, Z.R., Rotkiewicz, K., and Rettig, W., Structural changes accompanying intramolecular electron transfer: Focus on twisted intramolecular charge−transfer states and structures, „Chemical Reviews”, 103 (2003) 3899−4031, Polish Acad Sci, Inst Phys Chem, Warsaw, Poland, Akad Swietokrzyska, Inst Chem, Kielce, Poland, Humboldt Univ, Inst Chem, D−12489 Berlin, Germany, 220.

5. Wright, I.J., Oleksyn, J., et all., The worldwide leaf economics spectrum, „Nature”, 428 (2004) 821−827, Macquarie Univ, Dept Biol Sci, Australia, Polish Acad Sci, Inst Dendrol, Kornik, Poland, Wright, IJ, Macquarie Univ, Dept Biol Sci, N Ryde, Australia, 187−Multi.

6. Sobolewski, A.L., Domcke, W., Dedonder−Lardeux, C., and Jouvet, C., Excited−state hydrogen detachment and hydrogen transfer driven by repulsive (1) pi sigma* states: A new paradigm for nonradiative decay in aromatic biomolecules, „Physical Chemistry Chemical Physics”, 4 (2002) 1093−1100, Tech Univ Munich, Inst Phys & Theoret Chem, Garching, Germany, Polish Acad Sci, Inst Phys, Warsaw, Poland, 177.

7. Bolino, A., Muglia, M., Conforti, F.L., LeGuern, E., Salih, M.A.M., Georgiou, D.M., Christodoulou, K., Hausmanowa−Petrusewicz, I., Mandich, P., Schenone, A., Gambardella, A., Bono, F., Quattrone, A., Devoto, M., and Monaco, A.P., Charcot−Marie−Tooth type 4B is caused by mutations in the gene encoding myotubularin−related protein−2, „Nature Genetics”, 25 (2000) 17−19.Wellcome Trust Ctr Human Genet, Oxford, England, Natl Res Council, Polish Acad Sci, MRC, Neuromuscular Unit, Warsaw, Poland, 173.

8. Angst, M., Puzniak, R., Wisniewski, A., Jun, J., Kazakov, S.M., Karpinski, J., Roos, J. and Keller, H., Temperature and field dependence of the anisotropy of MgB2, „Physical Review Letters”, 88 (2002). ETH Zurich, Solid State Phys Lab, Zurich, Switzerland, Polish Acad Sci, Inst Phys, Warsaw, Poland, Univ Zurich, Inst Phys, Zurich, Switzerland, 172.

9. Edmonds, K.W., Boguslawski, P., Wang, K.Y., Campion, R.P., Novikov, S.N., Farley, N.R.S., Gallagher, B.L., Foxon, C.T., Sawicki, M., Dietl, T., Nardelli, M.B. and Bernholc, J., Mn interstitial diffusion in (Ga, Mn) As, „Physical Review Letters”, 92 (2004). Univ Nottingham, Sch Phys & Astron, Nottingham, England, Polish Acad Sci, Inst Phys, Warsaw, Poland, 160.

10. Gingras, A.C., Raught, B., Gygi, S.P., Niedzwiecka, A., Miron, M., Burley, S.K., Polakiewicz, R.D., Wyslouch−Cieszynska, A., Aebersold, R. and Sonenberg, N., Hierarchical phosphorylation of the translation inhibitor 4E−BP1, „Genes & Development”, 15 (2001) 2852−2864. McGill Univ, Dept Biochem, Montreal, Canada, Univ Warsaw, Inst Expt Phys, Dept Biophys, Warsaw, Poland, Polish Acad Sci, Inst Biochem & Biophys, Warsaw, Poland, 153.

11. Andruszkow, J., Jablonka, M., Jurkiewicz, P., Kabel, A., Krzywinski, J., Lokajczyk, T., Lange, R., Plucinski, L., Proch, D., Sanok, Z., Sekutowicz, J., First observation of self-amplified spontaneous emission in a free-electron laser at 109 nm wavelength, „Physical Review Letters”, 85 (2000) 3825-3829. Inst Phys Nucl, Krakow, Poland. Argonne Natl Lab, Adv Photon Source, Argonne, USA. BESSY, Berlin, Germany. Branch Inst Nucl Phys, Protvino, Moscow Region, Russia. CEA Saclay, Gif Sur Yvette, France. Darmstadt Univ Technol, Darmstadt, Germany. DESY, Hamburg, Germany. DESY, Zeuthen, Germany. Stanislaw Staszic Univ Min & Met, Fac Phys & Nucl Techniques, Krakow, Poland., Polish Acad Sci, Inst Phys, Warsaw, Poland. Rossbach, J, Inst Phys Nucl, Ul Kawiory 26 A, Krakow, Poland 145 Multi.

12. Holter, N.S., Mitra, M., Maritan, A., Cieplak, M., Banavar, J.R. and Fedoroff, N.V., Fundamental patterns underlying gene expression profiles: Simplicity from complexity, „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”, 97 (2000) 8409-8414. Penn State Univ, Dept Biol & Life Sci Consortium, USA. Penn State Univ, Dept Phys, Penn State Univ, Ctr Phys Mat, SISSA, Int Sch Adv Studies, Trieste, Italy. INFM, Trieste, Italy. Abdus Salam Int Ctr Theoret Phys, Trieste, Italy. Polish Acad Sci, Inst Phys, Warsaw, Poland. 142.

13. Sznajd-Weron, K. and Sznajd, J., Opinion evolution in closed community, „International Journal of Modern Physics C”, 11 (2000) 1157-1165.Univ Wroclaw, Inst Theoret Phys, Wroclaw, Poland. Polish Acad Sci, Inst Low Temp & Struct Res,Wroclaw, Poland. 140.

14. Janowski, R., Kozak, M., Jankowska, E., Grzonka, Z., Grubb, A., Abrahamson, M. and Jaskolski, M., Human cystatin C, an amyloidogenic protein, dimerizes through three-dimensional domain swapping, „Nature Structural Biology”, 8 (2001) 316-320. Adam Mickiewicz Univ, Fac Chem, Dept Crystallog, PL-60780 Poznan, Poland. Univ Gdansk, Dept Organ Chem, PL-80952 Gdansk, Poland. Univ Lund, Dept Clin Chem, Lund, Sweden. Polish Acad Sci, Inst Bioorgan Chem, Poznan, Poland. 122.

15. Kowalski, A., Duda, A. and Penczek, S., Kinetics and mechanism of cyclic esters polymerization initiated with tin(II) octoate. 3. Polymerization of L,L-dilactide, „Macromolecules”, 33 (2000) 7359-7370. Polish Acad Sci, Ctr Mol & Macromol Studies, Lodz, Poland. 122.

16. Tatarczynska, E., Klodzinska, A., Chojnacka-Wojcik, E., Palucha, A., Gasparini, F., Kuhn, R. and Pilc, A., Potential anxiolytic- and antidepressant-like effects of MPEP, a potent, selective and systemically active mGlu5 receptor antagonist, „British Journal of Pharmacology”, 132 (2001) 1423-1430. Polish Acad Sci, Inst Pharmacol, Krakow, Poland. Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland. Jagiellonian Univ, Collegium Medicum, Inst Publ Hlth, Krakow, Poland. 121.

17. di Barletta, M.R., Ricci, E., Galluzzi, G., Tonali, P., Mora, M., Morandi, L., Romorini, A., Voit, T., Orstavik, K.H., Merlini, L., Trevisan, C., Biancalana, V., Hausmanowa-Petrusewicz, I., Bione, S., Ricotti, R., Schwartz, K., Bonne, G. and Toniolo, D., Different mutations in the LMNA gene cause autosomal dominant and autosomal recessive Emery-Dreifuss muscular dystrophy, „American Journal of Human Genetics”, 66 (2000) 1407-1412.CNR, Inst Genet Biochem & Evolut, Pavia, Italy., Polish Acad Sci, Med Res Ctr, Warsaw, Poland. 115.

18. Kachergus, J., Mata, I.F., Hulihan, M., Taylor, J.P., Lincoln, S., Aasly, J., Gibson, J.M., Ross, O.A., Lynch, T., Wiley, J., Payami, H., Nutt, J., Maraganore, D.M., Czyzewski, K., Styczynska, M., Wszolek, Z.K., Farrer, M.J. and Toft, M., Identification of a novel LRRK2 mutation linked to autosomal dominant parkinsonism: Evidence of a common founder across European populations, „American Journal of Human Genetics”, 76 (2005) 672-680. Mayo Clin, Dept Neurosci, Jacksonville, FL 32224 USA. Polish Acad Sci, Med Res Ctr, Dept Neurodegenerat Disorders, Warsaw, Poland. Minist Spraw Wewnetrznych & Adm Hosp, Dept Neurol, Warsaw, Poland. 114.

19. Huehn, J., Siegmund, K., Lehmann, J.C.U., Siewert, C., Haubold, U., Feuerer, M., Debes, G.F., Lauber, J., Frey, O., Przybylski, G.K., Niesner, U., de la Rosa, M., Schmidt, C.A., Bauer, R., Buer, J., Scheffold, A. and Hamann, A., Developmental stage, phenotype, and migration distinguish naive- and effector/memory-like CD4(+) regulatory T cells, „Journal of Experimental Medicine”, 199 (2004) 303-313. Humboldt Univ, Berlin, Germany. Polish Acad Sci, Inst Human Genet, Poznan, Poland. 112.

20. Kurreck, J., Wyszko, E., Gillen, C. and Erdmann, V.A., Design of antisense oligonucleotides stabilized by locked nucleic acids, „Nucleic Acids Research”, 30 (2002) 1911-1918. Free Univ Berlin, Berlin, Germany. Polish Acad Sci, Inst Bioorgan Chem, Poznan, Poland. 110.

21. Zajac, M., Doradzinski, R., Gosk, J., Szczytko, J., Lefeld-Sosnowska, M., Kaminska, M., Twardowski, A., Palczewska, M., Grzanka, E. and Gebicki, W., Magnetic and optical properties of GaMnN magnetic semiconductor, „Applied Physics Letters”, 78 (2001) 1276-1278.Univ Warsaw, Inst Expt Phys, Warsaw,. Inst Elect Mat Technol, Warsaw, Polish Acad Sci, High Pressure Res Ctr, Warsaw, Warsaw Univ Technol, Warsaw, Poland. 106.

22. Szewczyk, A. and Wojtczak, L., Mitochondria as a pharmacological target, „Pharmacological Reviews”, 54 (2002) 101-127. Polish Acad Sci, M Nencki Inst Expt Biol, Warsaw, Poland. 104.

23. Goral, K., Santos, L. and Lewenstein, M., Quantum phases of dipolar bosons in optical lattices, „Physical Review Letters”, 88 (2002). Univ Hannover, Inst Theoret Phys, D-30167 Hannover, Germany. Polish Acad Sci, Ctr Theoret Phys, PL-02668 Warsaw, Poland. 100.

24. Bzowska, A., Kulikowska, E. and Shugar, D., Purine nucleoside phosphorylases: properties, functions, and clinical aspects, „Pharmacology & Therapeutics”, 88 (2000) 349-425. Univ Warsaw, Inst Expt Phys, Dept Biophys, Warsaw, Polish Acad Sci, Inst Biochem & Biophys, Warsaw, Poland. 100.

25. Holter, N.S., Maritan, A., Cieplak, M., Fedoroff, N.V. and Banavar, J.R., Dynamic modeling of gene expression data, „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”, 98 (2001) 1693-1698. Penn State Univ, Dept Phys, USA. Polish Acad Sci, Inst Phys, Warsaw, Poland. 94.

26. Cohen, H., Levy, R.J., Gao, J., Fishbein, I., Kousaev, V., Sosnowski, S., Slomkowski, S. and Golomb, G., Sustained delivery and expression of DNA encapsulated in polymeric nanoparticles, „Gene Therapy”, 7 (2000) 1896-1905. Hebrew Univ Jerusalem, Fac Med, Sch Pharm, Dept Pharmaceut, IL-91120 Jerusalem, Israel. Polish Acad Sci, Ctr Mol & Macromol Studies, Lodz, Poland. 94.

27. Tristani-Firouzi, M., Jensen, J.L., Donaldson, M.R., Sansone, V., Meola, G., Hahn, A., Bendahhou, S., Kwiecinski, H., Fidzianska, A., Plaster, N., Fu, Y.H., Ptacek, L.J. and Tawil, R., Functional and clinical characterization of KCNJ2 mutations associated with LQT7 (Andersen syndrome), „Journal of Clinical Investigation”, 110 (2002) 381-388. Univ Utah, Sch Med, Howard Hughes Med Inst, Salt Lake City, USA. Med Acad Warsaw, Dept Neurol, Warsaw, Poland. Polish Acad Sci, MRC. Warsaw, Poland. 92.

28. Ayvazyan, V., Choroba, S., Jablonka, M., Krzywinski, J., Liepe, M., Liero, A., Plucinski, L., Sobierajski, R., Generation of GW radiation pulses from a VUV free-electron laser operating in the femtosecond regime, „Physical Review Letters”, 88 (2002). Joint Inst Nucl Res, Dubna, Russia. Polish Acad Sci, Inst Phys, Warsaw, Poland. Warsaw Univ Technol, Inst Phys, Warsaw, Poland. 91.

29. Robak, T., Blonski, J.Z., Kasznicki, M., Blasinska-Morawiec, M., Krykowski, E., Dmoszynska, A., Mrugala-Spiewak, H., Skotnicki, A.B., Nowak, W., Konopka, L., Ceglarek, B., Maj, S., Dwilewicz-Trojaczek, J., Heilmann, A., Urasinski, I., Zdziarska, B., Kotlarek-Haus, S., Potoczek, S. and Grieb, P., Cladribine with prednisone versus chlorambucil with prednisone as first-line therapy in chronic lymphocytic leukemia: report of a prospective, randomized, multicenter trial, „Blood”, 96 (2000) 2723-2729. Med Univ Lodz, Copernicus Mem Hosp, Lodz, Poland. Med Univ, Dept Hematol, Lublin, Poland. Jagiellonian Univ, Dept Hematol, Krakow, Poland. Inst Hematol & Transfusiol, Warsaw, Poland. Med Acad Warsaw, Dept Hematol, Warsaw, Poland. Univ Gdansk, Sch Med, Gdansk, Poland. Pomeranian Univ Med, Dept Hematol, Szczecin, Poland. Med Univ, Dept Hematol, Wroclaw, Poland. Polish Acad Sci, Med Res Ctr, Warsaw, Poland. 88.

30. Przewlocki, R. and Przewlocka, B., Opioids in chronic pain, „European Journal of Pharmacology”, 429 (2001) 79-91.Inst Pharmacol, PAN, Poland. Jagiellonian Univ, Dept Appl Psych, Krakow, Poland. 86.

31. Sarno, S., Reddy, H., Meggio, F., Ruzzene, M., Davies, S.P., Donella-Deana, A., Shugar, D. and Pinna, L.A., Selectivity of 4,5,6,7-tetrabromobenzotriazole, an ATP site-directed inhibitor of protein kinase CK2 (?casein kinase-2?), „Febs Letters”, 496 (2001) 44-48.Univ Padua, Dept Biol Chem, I-35121 Padua, Italy. CNR, Biomembrane Res Ctr, I-35121 Padua, Italy. Univ Dundee, Div Signal Transduct Therapy, Dundee, Scotland. Polish Acad Sci, Inst Biochem & Biophys, Poland. 83.

32. Bulka, B.R. and Stefanski, P., Fano and Kondo resonance in electronic current through nanodevices, „Physical Review Letters”, 86 (2001) 5128-5131. Polish Acad Sci, Inst Mol Phys, Poznan, Poland. 81.

33. Grunweller, A., Wyszko, E., Bieber, B., Jahnel, R., Erdmann, V.A. and Kurreck, J., Comparison of different antisense strategies in mammalian cells using locked nucleic acids, 2 ?-O-methyl RNA, phosphorothioates and small interfering RNA, „Nucleic Acids Research”, 31 (2003) 3185-3193. Free Univ Berlin, Berlin, Germany. Polish Acad Sci, Inst Bioorgan Chem, Poznan, Poland. 79.

34. Kubisa, P., Application of ionic liquids as solvents for polymerization processes, „Progress in Polymer Science”, 29 (2004) 3-12. Polish Acad Sci, Ctr Mol & Macromol Studies, PL-90363 Lodz, Poland. 78.

35. Grela, K., Harutyunyan, S. and Michrowska, A., A highly efficient ruthenium catalyst for metathesis reaction, „Angewandte Chemie-International Edition”, 41 (2002) 4038-4040. Polish Acad Sci, Inst Organ Chem, Warsaw, Poland. 78.

36. Tjoelker, M.G., Oleksyn, J. and Reich, P.B., Modelling respiration of vegetation: evidence for a general temperature-dependent Q(10), „Global Change Biology”, 7 (2001) 223-230. Texas A&M Univ, USA. Univ Minnesota, Dept Forest Resources, St Paul, USA. Polish Acad Sci, Inst Dendrol, Kornik, Poland. 77.

37. Sobolewski, A.L. and Domcke, W., Photoinduced electron and proton transfer in phenol and its clusters with water and ammonia, „Journal of Physical Chemistry A”, 105 (2001) 9275-9283. Polish Acad Sci, Inst Phys, Warsaw, Poland. Tech Univ Munich, Inst Phys & Theoret Chem, Garching, Germany. 76.

38. Pasupathy, A.N., Bialczak, R.C., Martinek, J., Grose, J.E., Donev, L.A.K., Mceuen, P.L. and Ralph, D.C., The Kondo effect in the presence of ferromagnetism, „Science”, 306 (2004) 86-89. Cornell Univ, Atom & Solid State Phys Lab, Ithaca, USA. Polish Acad Sci, Inst Mol Phys, Poznan, Poland. 75.

39. Niedzwiecka, A., Marcotrigiano, J., Stepinski, J., Jankowska-Anyszka, M., Wyslouch-Cieszynska, A., Dadlez, M., Gingras, A.C., Mak, P., Darzynkiewicz, E., Sonenberg, N., Burley, S.K. and Stolarski, R., Biophysical studies of eIF4E cap-binding protein: Recognition of mRNA 5 ? cap structure and synthetic fragments of eIF4G and 4E-BP1 proteins, „Journal of Molecular Biology”, 319 (2002) 615-635. Univ Warsaw, Dept Biophys, Inst Phys Expt, Warsaw, Poland. Warsaw Univ, Fac Chem, Warsaw, Poland. Polish Acad Sci, Inst Biochem & Biophys, Warsaw, Jagiellonian Univ, Inst Mol Biol & Biotechnol, Krakow, Poland. 75.

40. Gaskell, G., Allum, N., Bauer, M., Durant, J., Allansdottir, A., Bonfadelli, H., Boy, D., de Cheveigne, S., Fjaestad, B., Gutteling, J.M., Hampel, J., Jelsoe, E., Jesuino, J.C., Kohring, M., Kronberger, N., Midden, C., Nielsen, T.H., Przestalski, A., Rusanen, T., Sakellaris, G., Torgersen, H., Twardowski, T., Wagner, W., Biotechnology and the European public, „Nature Biotechnology”, 18 (2000) 935-938. London Sch Econ, Methodol Inst, London, England. Polish Acad Sci, Inst Bioorgan Chem, Poznan, Poland. 75.

41. Takagi, Y., Warashina, M., Stec, W.J., Yoshinari, K. and Taira, K., Recent advances in the elucidation of the mechanisms of action of ribozymes, „Nucleic Acids Research”, 29 (2001) 1815-1834. Univ Tokyo, Grad Sch Engn, Dept Chem & Biotechnol, Tokyo, Japan. Polish Acad Sci, Ctr Mol & Macromol Studies, Lodz, Poland. Natl Inst Adv Ind Sci & Technol AIST, Gene Discovery Res Ctr, Tsukuba, Ibaraki, Japan. 72.

42. Cieplak, M., Koplik, J. and Banavar, J.R., Boundary conditions at a fluid-solid interface, „Physical Review Letters”, 86 (2001) 803-806. Polish Acad Sci, Inst Phys, PL-02668 Warsaw, Poland. Penn State Univ, Dept Phys, Davey Lab 104, 72.

43. Lutz, J.F., Neugebauer, D. and Matyjaszewski, K., Stereoblock copolymers and tacticity control in controlled/living radical polymerization, „Journal of the American Chemical Society”, 125 (2003) 6986-6993. Carnegie Mellon Univ, Ctr Macromol Engn, Dept Chem, Pittsburgh, USA. Polish Acad Sci, Ctr Polymer Chem, Zabrze, Poland. 71.

44. Luo, Z.X., Cifelli, R.L. and Kielan-Jaworowska, Z., Dual origin of tribosphenic mammals, „Nature”, 409 (2001) 53-57. Oklahoma Museum Nat Hist, Norman, OK 73072 USA. Carnegiw Museum Nat Hist, Sect Vertebrate Paleontol, Pittsburgh, USA. Polish Acad Sci, Inst Paleobiol, Warsaw, Poland. 71.

45. Frankland, P.W., Bontempi, B., Talton, L.E., Kaczmarek, L. and Silva, A.J., The involvement of the anterior cingulate cortex in remote contextual fear memory, „Science”, 304 (2004) 881-883. Univ Calif Los Angeles, USA. Hosp Sick Children, Dept Integrat Biol, Toronto, ON M5G 1X8, Canada. Univ Toronto, Dept Physiol, Toronto, Canada. Cognit Neurosci Lab, CNRS, UMR 5106, Talence, France. M Nencki Inst Expt Biol, PAN, Warsaw, Poland. 71.

46. Michrowska, A., Bujok, R., Harutyunyan, S., Sashuk, V., Dolgonos, G. and Grela, K., Nitro-substituted Hoveyda-Grubbs ruthenium carbenes: Enhancement of catalyst activity through electronic activation, „Journal of the American Chemical Society”, 126 (2004) 9318-9325. Polish Acad Sci, Inst Organ Chem, Warsaw, Poland. Polish Acad Sci, Inst Phys Chem, Warsaw, Poland. 70.

47. Kuan, Y.J., Charnley, S.B., Huang, H.C., Tseng, W.L. and Kisiel, Z., Interstellar glycine, „Astrophysical Journal”, 593 (2003) 848-867. Natl Taiwan Normal Univ, Dept Earth Sci, Taipei 116, Taiwan. Acad Sinica, Inst Astron & Astrophys, Taipei 106, Taiwan. NASA, Div Space Sci, Ames Res Ctr, Moffett Field, USA. Polish Acad Sci, Inst Phys, Warsaw, Poland. 70.

48. Hop, H., Pearson, T., Hegseth, E.N., Kovacs, K.M., Wiencke, C., Kwasniewski, S., Eiane, K., Mehlum, F., Gulliksen, B., Wlodarska-Kowalezuk, M., Lydersen, C., Weslawski, J.M., Cochrane, S., Gabrielsen, G.W., Leakey, R.J.G., Lonne, O.J., Zajaczkowski, M., Falk-Petersen, S., Kendall, M., Wangberg, S.A., Bischof, K., Voronkov, A.Y., Kovaltchouk, N.A., Wiktor, J., Poltermann, M., di Prisco, G., Papucci, C. and Gerland, S., The marine ecosystem of Kongsfjorden, Svalbard, „Polar Research”, 21 (2002) 167-208. Polish Acad Sci, Inst Oceanol, Sopot, Poland. Polar Enviornm Ctr, Tromso, Norway. 70.

49. Schliemann, J., Cirac, J.I., Kus, M., Lewenstein, M. and Loss, D., Quantum correlations in two-fermion systems, „Physical Review A”, 64 (2001).Univ Texas, Dept Phys, Austin, USA. Innsbruck Univ, Inst Theoret Phys, Innsbruck, Austria. Polish Acad Sci, Ctr Theoret Phys, Warsaw, Poland. Univ Hannover, Inst Theoret Phys, Hannover, Germany. Univ Basel, Basel, Switzerland. 70.

50. Yamakoshi, J., Piskula, M.K., Izumi, T., Tobe, K., Saito, M., Kataoka, S., Obata, A. and Kikuchi, M., Isoflavone aglycone-rich extract without soy protein attenuates atherosclerosis development in cholesterol-fed rabbits, „Journal of Nutrition”, 130 (2000) 1887-1893. Kikkoman Corp, Div Res & Dev, Noda, Chiba, Japan. Noda Inst Sci Res, Noda, Chiba, Japan. Polish Acad Sci, Inst Anim Reprod & Food Res, Olsztyn, Poland. 70.

51. Sobolewski, A.L. and Domcke, W., On the mechanism of nonradiative decay of DNA bases: ab initio and TDDFT results for the excited states of 9H-adenine, „European Physical Journal D”, 20 (2002) 369-374. Polish Acad Sci, Inst Phys, Warsaw, Poland. Tech Univ Munich, Garching, Germany. 69.

52. Montgomery, S.A., Loft, H., Sanchez, C., Reines, E.H. and Papp, M., Escitalopram (S-Enantiomer of citalopram): Clinical efficacy and onset of action predicted from a rat model, „Pharmacology & Toxicology”, 88 (2001) 282-286. Imperial Coll London, London, England. H Lundbeck AS, Dept Biostat, Int Clin Res, Copenhagen, Denmark. H Lundbeck AS, Neuropharmacol, Copenhagen, Denmark. Polish Acad Sci, Inst Pharmacol, Krakow, Poland. 69.

53. Buzanska, L., Machaj, E.J.K., Zablocka, B., Pojda, Z. and Domanska-Janik, K., Human cord blood-derived cells attain neuronal and glial features in vitro, „Journal of Cell Science”, 115 (2002) 2131-2138. Polish Acad Sci, Med Res Ctr, Warsaw, Poland. Inst Oncol, Warsaw, Poland. 68.

54. Szklarczyk, A., Lapinska, J., Rylski, M., Mckay, R.D.G. and Kaczmarek, L., Matrix metalloproteinase-9 undergoes expression and activation during dendritic remodeling in adult hippocampus, „Journal of Neuroscience”, 22 (2002) 920-930. NINCDS, Mol Biol Lab, NIH, Bethesda, USA. Nencki Inst, PAN, Warsaw, Poland. Warmia Masuria Univ, Fac Biol, Dept Genet, Olsztyn, Poland, 67.

55. Pilc, A., Klodzinska, A., Branski, P., Nowak, G., Palucha, A., Szewczyk, B., Tatarczynska, E., Chojnacka-Wojcik, E. and Wieronska, J.M., Multiple MPEP administrations evoke anxiolytic- and antidepressant-like effects in rats, „Neuropharmacology”, 43 (2002) 181-187, Inst. Pharamcol, Polish. Acad. Sci., Krakow, Poland, 65.

56. Tracz, A., Jeszka, J.K., Watson, M.D., Pisula, W., Mullen, K. and Pakula, T., Uniaxial alignment of the columnar super-structure of a hexa (alkyl) hexa-peri-hexabenzocoronene on untreated glass by simple solution processing, „Journal of the American Chemical Society”, 125 (2003) 1682-1683. Polish Acad Sci, Ctr Mol & Macromol Studies, Lodz, Poland. Max Planck Inst Polymer Res, Mainz, Germany. 64.

57. Korzhavyi, P.A., Abrikosov, I.A., Smirnova, E.A., Bergqvist, L., Mohn, P., Mathieu, R., Svedlindh, P., Sadowski, J., Isaev, E.I., Vekilov, Y.K. and Eriksson, O., Defect-induced magnetic structure in (Ga1-xMnx)As, „Physical Review Letters”, 88 (2002).Royal Inst Technol, Dept Mat Sci, Stockholm, Sweden. Uppsala Univ, Dept Phys, Uppsala, Sweden. Moscow Steel & Alloys Inst, Dept Theoret Phys, Moscow, Russia. Vienna Tech Univ, Inst Tech Elektrochem, Vienna, Austria. Uppsala Univ, Dept Mat Sci, Uppsala, Sweden. Univ Copenhagen, Copenhagen, Denmark. Chalmers Univ Technol, Dept Expt Phys, Gothenburg, Sweden. Univ Gothenburg, Gothenburg, Sweden. Polish Acad Sci, Inst Phys, Warsaw, Poland. 64.

58. Gryko, D.T. and Jadach, K., A simple and versatile one-pot synthesis of meso-substituted trans-A(2)B-corroles, „Journal of Organic Chemistry”, 66 (2001) 4267-4275. Polish Acad Sci, Inst Organ Chem, Poland. 64.

59. Piotrowska, K., Wianny, F., Pedersen, R.A. and Zernicka-Goetz, M., Blastomeres arising from the first cleavage division have distinguishable fates in normal mouse development, „Development”, 128 (2001) 3739-3748. Univ Cambridge, Wellcome CRC Inst, Cambridge, England. Univ Cambridge, Dept Genet, Cambridge, England. Polish Acad Sci, Dept Expt Embryol, Jastrzebiec, Poland. Univ Calif San Francisco, Dept Obstet Gynecol & Reprod Sci, San Francisco, USA. 63.

60. Bibes, M., Balcells, L., Valencia, S., Fontcuberta, J., Wojcik, M., Jedryka, E. and Nadolski, S., Nanoscale multiphase separation at La2/3Ca1/3MnO3/SrTiO3 interfaces, „Physical Review Letters”, 8706 (2001). Polish Acad Sci, Inst Phys, Warsaw, Poland. 63.

61. Ferrand, D., Cibert, J., Wasiela, A., Bourgognon, C., Tatarenko, S., Fishman, G., Andrearczyk, T., Jaroszynski, J., Kolesnik, S., Dietl, T., Barbara, B. and Dufeu, D., Carrier-induced ferromagnetism in p-Zn1-xMnxTe, „Physical Review B”, 6308 (2001). Univ Grenoble 1, CNRS, Spectrometrie Phys Lab, France. Polish Acad Sci, Inst Phys, Warsaw, Poland. CNRS, Lab Magnetisme Louis Neel, Grenoble, France. 63.

Prof. dr hab. Andrzej Pilc, farmakolog, pracuje w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie i Collegium Medicum UJ. Pełna lista prac w internetowym wydaniu „FA”.