Lista filadelfijska

Danuta Turecka


Master Journal List, często nazywana „listą filadelfijską”, jest wykazem tytułów czasopism indeksowanych przez firmę Thomson Scientific w ramach baz serwisu Web of Science (Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index), BIOSIS oraz Zoological Record.

Lista filadelfijska jest na bieżąco aktualizowana. Dodawane są nowe tytuły, a usuwane są tytuły czasopism zlikwidowanych, zawieszonych oraz takich, które przestały spełniać wymagania określone przez ekspertów firmy Thomson w stosunku do tego typu publikacji, np. nie ukazują się regularnie lub publikują głównie materiały pokonferencyjne. Każdego roku eksperci oceniają około 2000 czasopism, z czego 10−12 proc. uzyskuje ich pozytywną opinię i trafia na listę filadelfijską.

Co podlega ocenie

Wydawcy mogą przesyłać do oceny czasopisma nieuwzględnione na liście filadelfijskiej. Przy dokonywaniu oceny brane są pod uwagę następujące kryteria:

• język – dane bibliograficzne artykułu (tytuł, słowa kluczowe) i abstrakt muszą być podane w języku angielskim; opisy bibliograficzne artykułów cytowanych muszą być zapisane literami alfabetu łacińskiego; preferowane są czasopisma publikujące pełne teksty w języku angielskim;

• liczba cytowań – powinna być porównywalna z innymi indeksowanymi w bazach Thomsona czasopismami z danej grupy tematycznej; analizę cytowań przeprowadzają pracownicy firmy Thomson, biorąc pod uwagę cytowania artykułów publikowanych w czasopiśmie, a w przypadku nowych czasopism cytowania prac autorów w nim publikujących; autocytacje są liczone oddzielnie; w przeważającej liczbie czasopism indeksowanych przez Thomsona liczba autocytacji nie przekracza poziomu 20 proc. w odniesieniu do całkowitej liczby cytowań; znaczne odstępstwo od tego poziomu, tzn. bardzo duża liczba autocytacji, może spowodować usunięcie czasopisma z listy filadelfijskiej;

• przestrzeganie zasad międzynarodowej konwencji wydawniczej (international editorial conventions) – opisowy (niosący informację) tytuł czasopisma, opisowe tytuły artykułów i abstrakty, kompletne dane bibliograficzne wszystkich cytowanych publikacji, pełna informacja adresowa dotycząca każdego autora;

• terminowość – systematyczne ukazywanie się kolejnych numerów czasopisma, świadczące o tym, że wydawnictwu nie brak artykułów do publikacji; w przypadku czasopism elektronicznych nie ukazujących się w regularnych odstępach czasu analizuje się liczbę artykułów publikowanych na przestrzeni kilku miesięcy;

• zawartość merytoryczna – czasopismo musi wnosić „coś nowego”, np. wyniki nowych badań – treść nie może dublować zawartości innych czasopism indeksowanych przez bazę; jest zalecane, aby w artykułach, w miarę możliwości, podawano informacje na temat źródła finansowania badań; preferowane są czasopisma recenzowane;

• zróżnicowanie pod względem narodowościowym – jeżeli w czasopiśmie publikują autorzy z różnych krajów, zakłada się, że jest ono postrzegane jako ważne przez międzynarodową społeczność naukowców i badaczy; ta zasada nie jest stosowana w odniesieniu do czasopism o zasięgu regionalnym, adresowanych do społeczności lokalnych, o specjalistycznej tematyce charakterystycznej dla regionu lub publikujących wyniki badań prowadzonych lokalnie.

Do oceny należy sukcesywnie przesyłać bieżące numery czasopisma (trzy kolejne numery), natychmiast po ich ukazaniu się, pod adresem:

Publication Processing

Thomson Scientific

3501 Market Street

Philadelphia, PA 19104

USA

wraz z następującymi informacjami: pełny tytuł czasopisma, ISSN, imię, nazwisko i adres wydawcy, imię, nazwisko i adres redaktora, zwięzła wypowiedź na temat indywidualnych cech czasopisma oraz co wyróżnia tytuł wśród pozostałych w danej dziedzinie.

Można również wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny on−line pod adresem: http://scientific.thomson.com/forms/isi/journalsubmission/

Czas trwania procesu oceny jest uzależniony od częstotliwości ukazywania się czasopisma. Ostateczna decyzja jest podejmowana po przejrzeniu trzeciego z wymaganych numerów czasopisma.

Master Journal List jest dostępna w formie elektronicznej pod adresem: http://www.isinet.com/

Bibliografia:

Master Journal List [dok.elektr.]. Tryb dostępu: http://www.isinet.com [odczyt: 2007.10.16]

Testa, James. The Thomson Scientific Journal Selection Process [dok. elektr.]. Tryb dostępu: http://scientific.thomson.com/free/essays/selectionofmaterial/journalselection/ [odczyt: 2007.10.16]

Danuta Turecka, Biblioteka Główna AGH