Promocja za granicą

Karol Musioł


Liczba polskich studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programów wymiany międzynarodowej (jak Socrates−Erasmus) wielokrotnie przekracza liczbę studentów zagranicznych przyjeżdżających do naszego kraju. Konieczność zmiany tej sytuacji i zwiększenia atrakcyjności Polski jako miejsca do studiowania staje się oczywista dla polskich uczelni. Wiele z nich deklaruje, że ma przygotowaną odpowiednią ofertę dydaktyczną – pełne programy studiów oraz grupy przedmiotów prowadzonych w obcych językach – umożliwiającą zaistnienie na międzynarodowym rynku szkolnictwa wyższego. Niestety, zbyt często są to deklaracje na wyrost, a oferta skierowana do studentów zagranicznych jest znacznie skromniejsza.

Skuteczne wejście na światowy rynek edukacyjny nie jest łatwe i przekracza możliwości promocyjne poszczególnych uczelni. Niezbędne staje się podjęcie skoordynowanych działań. W maju 2005 Zgromadzenie Plenarne KRASP podjęło uchwałę o rozpoczęciu – wspólnie z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy” – długofalowego programu Study in Poland, mającego na celu międzynarodową promocję polskich uczelni oraz studiowania w Polsce. Na początku bieżącej kadencji, ustalając cele i zadania KRASP na lata 2005−08, wśród pięciu priorytetowych obszarów działania wymieniono „integrację polskiego szkolnictwa wyższego ze szkolnictwem innych krajów w ramach Procesu Bolońskiego, m.in. poprzez promocję polskiego systemu szkolnictwa wyższego i polskich uczelni za granicą”. W tym przypadku chodzi głównie o wymianę studencką.

W ramach programu Study in Poland KRASP tworzy infrastrukturę ułatwiającą uczelniom promocję oferty dydaktycznej za granicą. Istotnymi jej elementami są: dostępny na polskiej i angielskiej witrynie KRASP serwis informacyjny How to study in Poland, zawierający m.in. informacje o programach studiów prowadzonych w języku angielskim w uczelniach członkowskich KRASP, oraz wydawany cyklicznie w wersji CD−ROM informator How to study in Poland in the English Language. Rozwinięte kontakty KRASP z konferencjami rektorów innych krajów, w tym z Niemcami (HRK) i Francją (CPU), umożliwiają bilateralne przedsięwzięcia (np. organizowane co roku w styczniu polsko−francuskie seminarium w Ambasadzie RP w Paryżu).

Głównym obszarem działalności Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” w ramach współpracy z KRASP jest z kolei organizowanie wyjazdowych misji edukacyjnych rektorów, profesorów i kierowników biur promocji do krajów będących potencjalnym źródłem studentów dla polskich uczelni.

Dotychczasowa realizacja programu Study in Poland potwierdziła celowość tego projektu. Wspólny udział w targach edukacyjnych i podobnych imprezach za granicą okazał się atrakcyjny zarówno dla uczelni, które już wcześniej dość skutecznie działały na międzynarodowych rynkach edukacyjnych, jak i dla wielu uczelni dopiero startujących z ofertą swoich usług na tym forum. Okazało się zarazem, że – chociaż wszystkie wyjazdy poświęcone były promowaniu Polski i polskiego systemu szkolnictwa wyższego – wsparcie ze strony ministerstw jest niewielkie. Jeden z argumentów głosi przy tym, że realna oferta edukacyjna skierowana do studentów zagranicznych jest zbyt mała, aby tworzyć duży program rządowy, typu DAAD czy EduFrance. Mamy nadzieję, że po istotnym poszerzeniu oferty sytuacja ulegnie zmianie. Powinniśmy jednak dalej pracować nad internacjonalizacją studiów w Polsce. Należy przy tym tak zorganizować program promocji polskich uczelni za granicą, aby nie tracąc niczego z dotychczasowego dorobku, wyraźnie rozszerzyć zakres i zasięg prowadzonych działań oraz zwiększyć ich efektywność.

To, w jaki sposób osiągnąć tak postawione cele, było przedmiotem dyskusji na Zgromadzeniu Plenarnym w październiku 2006 oraz na Prezydium KRASP w styczniu br. W marcu 2006 odbyła się też ogólnopolska konferencja Studenci zagraniczni w Polsce, połączona z naradą prorektorów ds. międzynarodowych i promocji. Kolejne spotkanie, które wzbudziło bardzo duże zainteresowanie (uczestniczyło w nim 165 osób reprezentujących m.in. 81 uczelni), odbyło się niedawno, 22−24 lutego br., w Politechnice Łódzkiej.

W wyniku dyskusji ukształtowała się koncepcja utworzenia w ramach KRASP konsorcjum uczelni zainteresowanych wspólną promocją swoich usług edukacyjnych na arenie międzynarodowej. Zgodnie z tą koncepcją, pracę konsorcjum nadzorowałaby rada, w skład której weszliby rektorzy uczelni założycielskich lub ich przedstawiciele oraz ewentualnie inne osoby, np. przedstawiciele ministerstw. Do realizacji zamierzeń konsorcjum powołany byłby profesjonalny zespół zarządzający, wyłoniony np. w drodze konkursu. Założycielami konsorcjum staną się uczelnie, które w ustalonym terminie wskażą cele i zadania do realizacji, zasady finansowania oraz procedurę powoływania zespołu zarządzającego. Uczelnie te uzyskają na ustalony okres stałe miejsce w radzie konsorcjum. Formuła konsorcjum zakłada, że każda uczelnia spełniająca określone wymogi będzie mogła w dowolnej chwili włączyć się do niego na warunkach ustalonych przez członków−założycieli, a także z niego wystąpić. Również zakres uczestnictwa poszczególnych uczelni w podejmowanych przez konsorcjum działaniach może być różny i zależeć od ich preferencji – każda z uczelni sama zadecyduje, które działania promocyjne będzie realizować sama, a w których skorzysta ze wsparcia konsorcjum.

Rozważana jest również inna formuła organizacyjna, która zakłada znaczne rozszerzenie dotychczasowej współpracy z Fundacją „Perspektywy. Formuły projektów zostaną wkrótce przedstawione wszystkim uczelniom członkowskim KRASP.