„Inauguracyjne” spotkania

Tadeusz Luty


Koniec września i pierwsza połowa października to tradycyjny okres inauguracji nowego roku akademickiego w polskich uczelniach. W tym roku uroczystości inauguracyjne stały się okazją do odbycia posiedzeń statutowych organów KRASP. Najpierw, 28 września – w ramach obchodów 55−lecia Akademii Rolniczej we Wrocławiu − odbyło się posiedzenie Prezydium. Następnie w dniach 11−13 października − w połączeniu z uroczystościami 100−lecia SGH − odbyło się kolejne spotkanie Prezydium, a następnie posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego naszej Konferencji.

Pierwsza część posiedzenia Prezydium we Wrocławiu poświęcona była sprawom studiów doktoranckich i odbywała się z udziałem przedstawicieli Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Wystąpienia doktorantów pozwoliły nam lepiej zrozumieć problemy tego środowiska. Będziemy wspierać tworzone w uczelniach organizacje reprezentujące samorząd doktorantów i kontynuować współpracę z ich Krajową Reprezentacją. Współpraca ta ma istotne znaczenie zwłaszcza w obliczu następującej – także w naszym kraju – coraz ściślejszej integracji szkolnictwa wyższego i nauki.

Podczas obrad Prezydium we Wrocławiu mieliśmy również okazję wysłuchania krótkiej prezentacji koordynatora programu Wolontariat studencki. Celem tego programu jest angażowanie studentów w działania na rzecz dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. Entuzjazm młodzieży akademickiej uczestniczącej w programie i efekty jej działalności budzą nasze uznanie. Powinniśmy wspierać studentów – wolontariuszy, zarówno jako Konferencja, jak i na poziomie poszczególnych uczelni. To, że warto zajmować się młodzieżą, która jeszcze nie podjęła studiów, pokazało spotkanie z licealistami – laureatami międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, zorganizowane z inicjatywy KRASP oraz Towarzystwa Szkół Twórczych przez prof. Tomasza Boreckiego, rektora SGGW. Mogliśmy się przekonać, jak zdolną mamy młodzież i jak dobre rezultaty przynosi praca z nią, realizowana także przez przepojonych pasją przedstawicieli środowiska akademickiego.

Choć głównym obszarem działalności KRASP jest szkolnictwo wyższe, nie pozostajemy obojętni na to, co się dzieje na innych poziomach edukacji. Daliśmy temu wyraz w podjętej na posiedzeniu Prezydium uchwale, w której odnosimy się do zmian w systemie egzaminów maturalnych i ich konsekwencji dla rekrutacji na studia – sprawy, która absorbowała nas w okresie wakacyjnym. Rektorzy – negatywnie oceniając decyzje obniżające rangę egzaminu maturalnego i tym samym w pełni popierając prezentowane wcześniej przez przewodniczącego KRASP stanowisko – domagają się od ministra edukacji narodowej przywrócenia zasady partnerstwa z KRASP w pracach nad nową maturą.

Sprawa ścisłej współpracy i partnerskiego współdziałania KRASP z instytucjami oświatowymi oraz władzami państwowymi w kwestiach dotyczących całego systemu edukacji znalazła też odzwierciedlenie w Liście otwartym z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który Zgromadzenie Plenarne KRASP przyjęło 13 października. W liście tym – wysoko oceniając pracę nauczycieli i wychowawców w szkolnictwie podstawowym i średnim – zobowiązujemy się m.in. do ciągłego doskonalenia procesu kształcenia nauczycieli.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego w SGH miała miejsce prezentacja wydanej wspólnie przez KRASP i Fundację Rektorów Polskich, a wydrukowanej w ekspresowym trybie w wydawnictwie SGGW, książki Model awansu naukowego w Polsce, stanowiącej zapis wystąpień oraz debaty na poświęconej tej tematyce konferencji, która odbyła się w dniach 17−18 marca w Krakowie. Prezentacji dokonał prof. Franciszek Ziejka, przewodniczący powołanego z inicjatywy KRASP zespołu, którego zadaniem jest opracowanie modelu kariery akademickiej. Mamy nadzieję, że nasza publikacja przyczyni się do wypracowania właściwych rozwiązań w tym zakresie, dobrze służących polskiemu szkolnictwu i nauce.

Gościem rektorów podczas październikowych obrad Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego był prof. Georg Winkler, prezydent European University Association. Przedstawił on rektorom cele i zakres działalności EUA oraz kierunki zmian zachodzących w szkolnictwie wyższym, a na tym tle – problemy i wyzwania, wobec których stoją uczelnie europejskie i reprezentujące je stowarzyszenie. Celem wizyty prof. Winklera było także poznanie opinii rektorów uczelni członkowskich KRASP na temat zasadniczych problemów polskiego szkolnictwa wyższego oraz działalności EUA.

Chciałbym nawiązać do jednego z wątków wystąpienia prof. Winklera, dotyczącego prowadzonego przez EUA programu oceny funkcjonowania uczelni Institutional Evaluation Programme. W ramach tego programu międzynarodowe zespoły ekspertów dokonują obecnie kompleksowej oceny uczelni słowackich i portugalskich. Wydaje się, że warto byłoby przeprowadzić tego typu ocenę także w Polsce.

Na zakończenie wspomnijmy, że nasza Konferencja podjęła starania o 5−procentowy wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe, czyli dodatkowe 350 mln zł w budżecie tego resortu na 2007 rok. Rząd, pomimo planowanego znacznego wzrostu poziomu dochodów budżetu państwa, nie przychylił się jednak do naszych apeli. Nadzieja jeszcze w parlamencie.