×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Nagrody Wydziałowe PAN 2016

Polska Akademia Nauk
22 grudnia 2016

14 grudnia wręczone zostały nagrody Wydziałowe Polskiej Akademii Nauk. Nagrody te cieszą się szczególnym prestiżem w środowisku naukowym, tym bardziej że noszą imiona zasłużonych polskich naukowców. Przy okazji tej uroczystości prof. Jerzy Duszyński zaapelował do naukowców o większe uczestnictwo w nauce europejskiej i występowanie o granty ERC, w czym powołane przy PAN Biuro ds. Doskonałości służy pomocą.

Nagrody naukowe I Wydziału nauk Humanistycznych i Społecznych otrzymali:

W dziedzinie ekonomii nagrodę im. Fryderyka Skarbka dr hab. Andrzej Rzońca ze Szkoły Głównej Handlowej, za pracę Kryzys banków centralnych. Skutki stopy procentowej bliskiej zera, która przedstawia wnikliwą analizę polityki pieniężnej prowadzonej przez banki centralne.

W dziedzinie filozofii nagrodę im. Tadeusza Kotarbińskiego dr hab. Seweryn Blandzi, profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Nagrodzono jego książkę Między aletejologią Parmenidesaa ontoteologią Filona, która jest nowatorskim opracowaniem tytułowego problemu nie tylko w skali krajowej, ale międzynarodowej.

W dziedzinie historii sztuki prof. dr hab. Antoni Ziemba z Uniwersytetu Warszawskiego. Nagrodzono książkę Wspólnota rzeczy… która jest ostatnim z trzech tomów opracowania Sztuki Burgundii i Niderlandów w latach 1380-1500. Stanowi ona unikalną w języku polskim, a w skali europejskiej nowatorską metodologicznie syntezę sztuki jednego z najważniejszych w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności środowisk artystycznych w Europie.

W dziedzinie psychologii Nagrodę im. Władysława Witwickiego prof. dr hab. Piotr Francuz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za monografię Imagia. W kierunku neurokognitywnejteorii obrazu. Badania prof. Francuza otwierają nowe perspektywy analizy dzieł sztuki, ukazując niejednokrotnie nowe możliwości interpretacyjne, które zainteresują nie tylko psychologów, ale także historyków sztuki.

W dziedzinie socjologii nagrodę im. Ludwika Krzywickiego prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka z Uniwersytetu Warszawskiego. Nagrodzono jej książkę Hate Narratives. Language as a Toolof Intolerance, stanowiącą wszechstronną analizę zjawiska niezwykle ważnego w dzisiejszym dyskursie politycznym, tak zwanej mowy nienawiści. Publikacja anglojęzycznej edycji książki stwarza możliwość przedstawienia polskiego głosu w uniwersalnej debacie, jaka toczy się dzisiaj w świecie na temat demokracji, tolerancji, wolności słowa i granic w używaniu języka niosącego treści nieetyczne.

Nagrody Naukowe II Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych otrzymali:

Prof. dr hab. Ewa Kula-Świeżewska z Zakładu Biochemii Lipidów Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN za cykl prac „Mechanizm biosyntezy i biologiczna rola poliizopropenoidów u eukariontów”. Wyniki badań prowadzonych w zespole kierowanym przez prof. Ewę Świeżewską poszerzają wiedzę o poliizoprenoidach–naturalnych związkach chemicznych uznawanych dotychczas za wtórne metabolity o słabo poznanych funkcjach.

Dr hab. Joanna Augustynowicz z Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za cykl prac na temat „Fitoremediacjazwiązków metali ciężkich przez rośliny wodne ze szczególnym uwzględnieniem chromu”. W pracach opisano niezwykłą zdolność rośliny wodnej Callitrichecophocarpa (rzęśli długoszyjkowej) do akumulacji najbardziej toksycznych pierwiastków metalicznych, ze szczególnym naciskiem na chrom.

Zespół Naukowy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie w składzie: prof. dr hab. Dariusz Skarzyński, prof. Graca Ferreira-Diaz, dr Anna Szóstek oraz dr Antonio Galvao za cykl prac „Regulacja funkcji wydzielniczych błony śluzowej macicy i ciałka żółtego klaczy w przebiegu cyklu jajnikowego i stanach patologicznych”. Prace mogą przyczynić się do zrozumienia etiologii i mechanizmów powstawania chronicznego zwyrodnieniowego zapalenia błony śluzowej macicy (endometrosis), a w konsekwencji stworzyć podstawy do kreowania nowych strategii profilaktyki, diagnostyki i leczenia.

Wyróżnienie: Zespół Naukowy z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN i Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w składzie: dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska, prof. IBB PAN; prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, członek korespondent PAN, dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG i dr Marta Moskot za cykl prac „Szczególne zastosowanie flawonoidów w terapii genetycznie uwarunkowanych chorób metabolicznych z grupy lizosomalnych chorób spichrzeniowych(LChS)”. Badania te pozwoliły odszyfrować dokładny mechanizm działania tych związków na organizm ludzki, co w przyszłości może pozwolić na efektywne leczenie szeregu chorób, takich jak cukrzyca, otyłość, miażdżyca, choroba Parkinsona i Alzheimera.

Wyróżnienie: Zespół Naukowy z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w składzie: dr Daniel Kubisz, prof. dr hab. Dariusz Iwan oraz dr Piotr Tykarski za wybitną monografię naukową Coleoptera Poloniae: Tenebrionoidea. Monografia integruje dane o taksonomii i rozmieszczeniu 328 gatunków chrząszczy z grupy Tenebrionoidea, występujących w Polsce.

Medale imienia Michała Oczapowskiego otrzymali: prof. dr hab. Stanisław Cebula z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za wybitny wkład w rozwój warzywnictwa; prof. dr hab. Józef Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za wybitny wkład w rozwój inżynierii rolniczej; prof. dr hab. Jędrzej de Pelikan-Krupiński z Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach za wybitny wkład w rozwój genetyki zwierząt; prof. dr hab. Tadeusz Szulc z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za wybitny wkład w rozwój zootechniki; prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za wybitny wkład w rozwój nauk leśnych; doc. dr Stefan Kowałszyn z Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach na Ukrainie za wybitny wkład w rozwój mechanizacji i energetyki rolnictwa oraz współpracę naukową między Polską a Ukrainą.

Nagrody naukowe III Wydziału Nauk ścisłych i Nauk o Ziemi otrzymali:

Nagrodę im. Włodzimierza Kołosa dr hab. inż. Łukasz Albrecht z Wydziału Chemicznego Politechniki za cykl prac dotyczący rozwoju nowych organokatalitycznych strategii syntezy związków biologicznie ważnych.

Nagrodę im Stefana Pieńkowskiego dr hab. Piotr Sułkowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za cykl prac poświęconych badaniu ścisłych rozwiązań w fizyce teoretycznej związanych z zagadnieniem kwantyzacji.

Nagrodę im. Ignacego Domeyki dr Michał Jakubowicz z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za cykl prac opisujących badanie unikalnych systemów wpływów hydrotermalnych i wysięków metanu na dnie dawnych mórz i oceanów.

Nagrodę im. Marii Skłodowskiej-Curie prof. dr hab. Robert Moszyński z Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Warszawskiego za cykl prac opisujących potwierdzone doświadczalnie teoretycznie przewidzenie fundamentalnych procesów fizycznych i elementarnych reakcji chemicznych zachodzących w ultraniskichtemperaturach.

Nagrodę im. Wacława Sierpińskiego dr hab. Adam Osękowski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego za cykl prac z pogranicza analizy harmonicznej i rachunku prawdopodobieństwa, dotyczących m.in. nierówności martyngałowych i nierówności dla całek stochastycznych.

Nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych otrzymali:

Dr hab. inż. Magdalena Jasińska z Politechniki Warszawskiej za cykl monotematycznych publikacji składających się na rozprawę habilitacyjną Mieszalnik typu rotor-stator, efektywność energetyczna i aplikacje.

Dr inż. Miłosz Kadziński z Politechniki Poznańskiej za cykl prac przedstawiający oryginalną metodykę komputerowego wspomagania decyzji opartą na różnorodnych formach pośredniej informacji preferencyjnej oraz wszechstronnej analizie odporności rozwiązań.

Dr hab. inż. Roman Major z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN za cykl publikacji dotyczących zagadnień inżynierii biomedycznej w kontekście inżynierii biomateriałów do kontaktu z krwią.

Dr hab. inż. Piotr Martyniuk z Wojskowej Akademii Technicznej za monotematyczny cykl artykułów naukowych Barierowe detektory podczerwieni –nowa generacja detektorów HOT.

Dr hab. inż. Bartłomiej Salski z Politechniki Warszawskiej za cykl publikacji dotyczących opracowania pełno falowych modeli elektromagnetycznych materiałów oraz struktur o szczególnym znaczeniu, w tym grafenu, cienkich warstw kompozytowych, laserów, meta materiałowych paneli absorpcyjnych czy światłowodów fotonicznych stosowanych do generacji superkontinuum.

Dr hab. inż. Marek Słoński z Politechniki Krakowskiej za monografię habilitacyjną Bayesianmachinelearning in analysisof selectedidentificationproblems of mechanics of materials and structures i 5 prac powiązanych.

Nagrody Wydziału V Nauk Medycznych otrzymali:

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel z Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach za wybitne wyniki badań naukowych w dziedzinie transplantologii w leczeniu chorób nowotworowych i szerzenie wiedzy w tej dziedzinie. Prof. Giebel jest także autorem nowatorskich programów terapeutycznych i technik transplantacyjnych.

Zespołową nagrodę im. Jędrzeja Śniadeckiego prof. dr hab. Jakub Gołąb i dr n. med. Magdalena Winiarska z Zakładu Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za cykl prac dotyczących terapii z zastosowaniem przeciwnowotworowym przeciwciał monoklonalnych. Efektem opisanych w nich badań może być realna poprawa skuteczności leczenia, optymalizacja schematów terapeutycznych oraz poprawa jakości życia pacjentów chorujących na rozrosty hematologiczne wywodzące się z linii rozwojowej limfocytów B.

Indywidualną nagrodę wydziałową dr hab. Renata Duchnowska z Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie za cykl prac Ocena czynników prognostycznych i predykcyjnych u chorych na raka piersi. Nagrodzony cykl prac został opublikowany w renomowanych czasopismach o międzynarodowym zasięgu i stanowi nowatorski wkład w poznanie biologicznych mechanizmów rozwoju przerzutów do mózgu oraz czynników prognostycznych i predykcyjnych u chorych na raka piersi.

Zespołowa nagrodę naukową uczeni: prof. dr hab. n. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie, dr hab. n. o zdrowiu Małgorzata Mossakowska z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz prof. dr hab. n. med. Edward Franek z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie za cykl prac Genetyczne, biochemiczne, kliniczne i epidemiologiczne aspekty starzenia ze szczególnym uwzględnieniem starzenia pomyślnego. W badaniach epidemiologicznych zespół wykazał, że najwyższe ryzyko zgonu pooperacyjnego u seniorów dotyczy zabiegów neurologicznych, naczyniowych i przewodu pokarmowego.

Zespołowa nagrodę naukowa badacze: prof. dr hab. Piotr Popik oraz dr hab. Agnieszka Nikiforuk z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie za cykl prac Test przełączania uwagi w laboratorium psychofarmakologicznym. W nagrodzonym cyklu prac wykazali jaki jest wpływ leków i niektórych związków na przełączania uwagi, co może się przyczynić do powstania nowych terapii w leczeniu schizofrenii.

Nagrodę im. Jana Steffenaza dr n. med. Łukasz Szafron z Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie za wybitną rozprawę doktorską z dziedziny onkologii A Search For New Molecular Prognostic Markers In Ovarian Cancer Patients. W swej pracy dr Szafron dowiódł m.in. że niektóre geny mogą stanowić markery prognostyczne w raku jajnika. Wykazał też, że podwyższony poziom ekspresji każdego z nich wpływa negatywnie na rokowanie, zwiększając ryzyko wznowy lub śmierci. Fundatorem tej nagrody jest firma New Technologies Enterprise sp. z o.o., której prezesem Zarządu jest Mariusz Bernard Patey.

Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla, nagrodę przyznawaną za publikacje naukowe studentów, otrzymali:

Joanna Moczydłowska, studentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę dotyczącą wybranych aspektów chorób neurodegeneracyjnych oraz neurorozwojowych Perinatalexposureto lead(Pb) promotesTau phosphorylationin the rat brainin a GSK-3β and CDK5 dependent manner: Relevanceto neurologicaldisorders;

Karolina Maria Wronka, studentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, za cykl prac poświęcony chirurgii transplantacyjnej obejmującej przeszczepienia wątroby oraz chirurgii wątroby ze szczególnym uwzględnieniem pracy Effectsof Donor Age and ColdIschemia on LiverTransplantationOutcomesAccordingto the Severityof RecipientStatus. Autorka m.in. przeanalizowała wpływ wieku dawcy i czasu zimnego niedokrwienia na wyniki przeszczepiania wątroby zależnie od zaawansowania choroby u biorcy. Wyniki tej pracy mogą być wykorzystywane w alokacji narządów;

Brandon Michael Henry, Joyeeta Roy, JensVikse, Piravin Kumar Ramakrishnan, Przemysław Andrzej Pękala, studenci Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, za cykl prac Cykl meta-analiz i przeglądów systematycznych dotyczący klinicznie ważnych struktur anatomicznych. Szczególnymi zainteresowaniami grupy pozostają tworzenie nowych lub bezpieczniejszych dostępów chirurgicznych, tworzenie klinicznie użytecznych klasyfikacji zmienności struktur anatomicznych oraz wskazywanie elementów anatomii człowieka, gdzie niezbędne są dalsze badania prosektoryjne i laboratoryjne;

Piotr Łacina, student Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, za pracę Polymorphisms within beta-cateninen coding gene affect multiple myeloma development and treatment, opisującą wyniki badań nad związkiem polimorfizmu genów β-kateniny i cereblonu z leczeniem szpiczaka mnogiego. Wyniki tych badań pokazały m.in., jacy pacjenci są bardziej podatni na leczenie talidomidem.

Uroczystość uświetnił koncert. Na fortepianie grała Monica Rosca, a na fletni Pana Sergiu Bolgarin.

Jk

(źródło: PAN)