×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

REGULAMIN XI KONKURSU

Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach
8 lipca 2015

A. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs „SKOMPLIKOWANE I PROSTE. MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Akademicką Oficynę Wydawniczą sp. z o.o. (zwaną dalej „Organizatorem”) z siedzibą w Lublinie ul. Zana 38, wydawcę miesięcznika „Forum Akademickie”, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Fundatorzy nagród w Konkursie (zwani dalej „Fundatorami”):

Imagis SA, ul. Górczewska 212/226, 01-460 Warszawa
Kingston Technology Company, Inc., 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA
Plagiat.pl Sp. z o.o., ul. Etiudy Rewolucyjnej 32a, 02-643 Warszawa
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa
Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych Kopipol, ul. Warszawska 30/lok. 19, 25-312 Kielce
Wydawnictwo Naukowe PWN, ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa
Akademicka Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Zana 38, 20-601 Lublin

Patronem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa.

3. Honorowy patronat nad Konkursem obejmuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne z wyłączeniem:

 (a) pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora,  Fundatorów lub spółek zależnych od powyżej wymienionych; 

 (b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu

 (c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w punktach (a) i (b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

 

B. Czas trwania Konkursu

 Konkurs jest organizowany w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015 roku. Prace konkursowe można nadsyłać do 10 września 2015 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2015. Odbiór nagród do 31 marca 2016 roku.

 

C. Komisja Konkursowa

 W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny nadesłanych prac konkursowych oraz sposobu wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 

D. Nagrody i wyróżnienia

 Nagrodami w Konkursie (dalej „Nagrody”) są:

 

Nagrody

 

Laureat I nagrody otrzyma:

1. Nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL

2. Nagrodę pieniężną w wysokości 2.500 zł – od firmy PLAGIAT.PL

3. Dwudniowe szkolenie podstawowe z obsługi Mapinfo Professional + zestaw Mapy cyfrowe IMAGIS, licencja na 1 stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy IMAGIS

4. Dysk SSD HX Savage 240 GB – od firmy KINGSTON Technology

5. Książki o łącznej wartości 500 zł wg wskazań laureata z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN (w cenach katalogowych)

 

Laureat II nagrody otrzyma:

1. Nagrodę pieniężną w wysokości 4.000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL

2. Nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł – od firmy PLAGIAT.PL

3. Zestaw Mapy cyfrowe IMAGIS, licencja na 1 stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa Topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy IMAGIS
4. Dysk SSD HX Savage 240 GB – od firmy KINGSTON Technology

5. Książki o łącznej wartości 400 zł wg wskazań laureata z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

 

Laureat III nagrody otrzyma:

1. Nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL

2. Nagrodę pieniężną w wysokości 1.500 zł – od firmy PLAGIAT.PL

3. Zestaw Mapy cyfrowe IMAGIS, licencja na 1 stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa Topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy IMAGIS

4. Dysk SSD HX Savage 240 GB – od firmy KINGSTON Technology

5. Książki o łącznej wartości 300 zł wg wskazań laureata z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

 

Wyróżnienia:

Przewidywane są cztery równorzędne wyróżnienia. Laureat każdego z nich otrzyma:

1. Nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL

2. Nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł – od firmy PLAGIAT.PL

3. Pamięć USB 3,0 model DTSE9G2/128GB – od firmy KINGSTON Technology

4. Książki o łącznej wartości 100 zł wg wskazań laureata z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN– od Wydawnictwa Naukowego PWN

 

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają książki z serii Monografie FNP, ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a także roczną prenumeratę „Forum Akademickiego”. Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w „Forum Akademickim”.

 

 

2. Zanim konkurs zostanie rozstrzygnięty, mogą zostać ustanowione dodatkowe nagrody i wyróżnienia, o czym Organizator poinformuje na stronie internetowej "Forum Akademickiego".

 

3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w kwotach pieniężnych (jeśli wygrana to pobyt w hotelu lub inna nagroda rzeczowa). 

 

4. Nagrodę specjalną Komisja Konkursowa może przyznać laureatowi innej nagrody lub wyróżnienia.

 

5. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone. 

 

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

  

1.  W Konkursie mogą wziąć udział doktoranci i pracownicy naukowi uczelni wyższych i instytutów naukowych, którzy do 1 lipca 2015 nie ukończyli 35 roku życia (i nie uzyskali jeszcze tytułu doktora habilitowanego). Na konkurs będą przyjmowane prace w języku polskim o objętości 10 – 12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych hasłem. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną hasłem, zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, wiek, stopień naukowy, miejsce pracy lub odbywania studiów doktoranckich, adres domowy, numer telefonu, adres e-mail) i krótką notę o przebiegu pracy naukowej. Ani na pracy konkursowej, ani na zaklejonej kopercie z danymi, ani też na kopercie, którą dostarczy do redakcji „Forum Akademickiego” poczta nie może widnieć nazwisko autora pracy, w przeciwnym razie praca zostanie zdyskwalifikowana.

Prace należy przesyłać pod adresem „Forum Akademickiego” z dopiskiem „Konkurs”.

 

2.  O przyznaniu nagród zadecyduje Komisja w składzie:

red. Magdalena Bajer,

prof. dr hab. Ewa Bartnik,

red. Grzegorz Filip.

 

3. Lista zwycięzców Konkursu podana zostanie na stronie internetowej w grudniu 2015 roku oraz opublikowana w „Forum Akademickim”. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych osobowych uczestników Konkursu, podanych w nadesłanych zgłoszeniach.

5. Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odpłatnych publikacji w prasie.

 

 F. Odbiór nagród. 

 1. Warunki realizacji nagród zostaną ustalone między zwycięzcami a Organizatorem i Fundatorami nagród.

2. Jeśli nagrodą są noclegi w hotelu, zwycięzca konkursu zobowiązany jest zgłosić się w danym hotelu w ustalonym z Fundatorem terminie w celu realizacji nagrody.

3. Niezgłoszenie się w hotelu (w przypadku, gdy nagrodą jest nocleg w hotelu) w terminie ustalonym z Fundatorem, oznacza wygaśnięcie prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora i Fundatorów.


G. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, Fundatora jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

 2. Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie do celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997r., nr 133, poz. 883) z późn. zmianami.  Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród.  Dane po ich wykorzystaniu do organizacji lub prowadzenia Konkursu, wydania i dokonania rozliczenia nagród zostaną niezwłocznie usunięte.

 3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.  Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.

 4. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników na stronie internetowej „Forum Akademickiego” pod adresem www.forumakademickie.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 6. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej. 

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.